ทนายความชลบุรี Titivaj Lawoffice

ทนายความชลบุรี Titivaj Lawoffice ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย และรับว่าค ให้คำปรึกษาเรื่องกฎหมาย และรับว่าความทั่วราชอาณาจักร
(7)

27/07/2023

ท้องไม่มีพ่อ แจ้งเกิดลูกอย่างไร ?

คุณแม่สามารถแสดงความจำนงที่จะระบุชื่อมารดาเพียงคนเดียว การไม่ระบุชื่อบิดา คุณแม่มีสิทธิในตัวลูก 100% มีอำนาจในการปกครองเด็กแต่เพียงผู้เดียว การไม่ระบุชื่อบิดาในใบเกิด ไม่เป็นปัญหาในการทำเอกสารใด ๆ ของลูกเมื่อโตขึ้น ไม่ว่า การเข้าเรียน การทำงาน การรับราชการ หรือการเป็นทหาร

เอกสารแจ้งเกิด (ระบุพ่อ-แม่)

1. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดามารดา
2. บัตรประจำตัวประชาชนของผู้แจ้งเกิด
3. หนังสือรับรองการเกิด (ท.ร. 1/1) ออกโดยสถานพยาบาล
4. เอกสารแจ้งเกิดเข้าทะเบียนบ้าน ใช้สำเนาทะเบียนบ้านท่ีต้องการย้ายชื่อเด็กเข้า

#แจ้งเกิดลูก #ท้องไม่มีพ่อ #แจ้งเกิด

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ทนายภราดร โรจนเดชานนท์ ทนายความสำนักกฎหมายฐิติวัจน์ เข้าร่วมประชุมสัมนา "โครงการส่งเสริมการประ...
12/07/2023

วันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2566 ทนายภราดร โรจนเดชานนท์ ทนายความสำนักกฎหมายฐิติวัจน์ เข้าร่วมประชุมสัมนา

"โครงการส่งเสริมการประสานความร่วมมือด้านการยุติธรรมของหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรม"

ณ ห้องประชุมโรงแรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ จ.ระยอง

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ผู้กู้ร่วม=เป็นลูกหนี้ร่วม
07/07/2023

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ผู้กู้ร่วม=เป็นลูกหนี้ร่วม

04/06/2023
เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมาทนายภราดร โรจนเดชานนท์ ได้เข้าร่วมประชุมกับสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรในหัว...
01/03/2023

เมื่อวันที่ ๒๗-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ที่ผ่านมา
ทนายภราดร โรจนเดชานนท์ ได้เข้าร่วมประชุม
กับสมาคมพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักร

ในหัวข้อเรื่อง "การสนับสนุนให้สมาคม
พระพุทธศาสนาทั่วราชอาณาจักรส่งเสริมสังคมพุทธ"

ซึ่งพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์
เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมนี้ ณ หอประชุมกองทัพเรือ
ถนนอรุณอัมรินทร์ กรุงเทพมหานคร

โดยมีพุทธสมาคมจังหวัดและพุทธสมาคมอำเภอต่างๆทั่วประเทศเข้าร่วมประชุม ได้ถ่ายภาพร่วมกับท่านนายกพุทธสมาคมอำเภอศรีราชา พันเอก (พิเศษ) มนูญ เรืองบุญศรี และท่านนายกพุทธสมาคมอำเภอบ้านบึง นายบำเพ็ญ โรจน์พัฒนากุล ซึ่งท่านนายกพุทธสมาคมอำเภอทั้งสองท่าน ได้รับการประกาศเกียรติคุณ "โพธิ์ทองคนต้นแบบ" จากพุทธสมาคมแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์ ส่วนอีกภาพหนึ่งนั้นได้ถ่ายภาพคู่กับท่านศิลปินแห่งชาติ ดร.วินัย พันธุรักษ์

26/10/2022

#จดทะเบียนรับรองบุตร
#วิธีการจดทะเบียนรับรองบุตร

การจดทะเบียนรับรองบุตรนั้น บิดาเป็นผู้ยื่นคำร้อง ณ สำนักทะเบียน กิ่งอำเภอ หรือสำนักงานเขต โดยใช้พยาน 2 คน และเอกสาร 3 อย่าง ได้แก่

1. บัตรประจำตัวประชาชนของบิดา มารดา
2. สูติบัตรของบุตร
3. สำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านของบิดา มารดา และบุตร

โดยสรุปแล้วเมื่อการตั้งครรภ์เกิดขึ้น หากไม่สามารถใส่ชื่อบิดาในใบเกิดไว้ ก็เว้นว่างไว้ดีกว่าหาชื่อคนอื่นมาใส่ เนื่องจากเจ้าหน้าที่ดำเนินคดีว่าแจ้งความเท็จได้ในภายหลัง

การจดทะเบียนรับรองบุตรภายหลังจากการแจ้งเกิดนั้นทำได้ก็ต่อเมื่อได้รับความยินยอมจากมารดา และเด็ก เมื่อเด็กยังเป็นผู้เยาว์ไร้เดียงสา ยังตัดสินใจด้วยตัวเองไม่ได้ว่ายินยอมหรือไม่ ต้องยื่นร้องต่อศาลให้มีคำพิพากษาให้บิดาจดทะเบียนรับรองบุตรไปแสดง

กรณีลูกเกิดมาในครอบครัวที่พ่อและแม่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน พ่อต้องจดทะเบียนรับรองบุตร ลูกจึงจะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของพ่อ แต่หากไม่ได้จดทะเบียนรับรองบุตร ลูกก็จะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของแม่เพียงฝ่ายเดียว

24/10/2022

แจ้งเกิดอย่างไร หาก #ท้องไม่มีพ่อ
ต้องระบุชื่อผู้ชายในใบเกิดไหม ?

ก่อนอื่นคุณแม่ต้องทราบก่อนว่า ในกรณีที่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสกัน ถือว่าลูกที่เกิดมาเป็นสิทธิของแม่โดยชอบธรรม คุณแม่สามารถเลือกที่จะระบุชื่อบิดาลงในใบเกิด หรือไม่ระบุก็ได้

คุณแม่สามารถแจ้งชื่อบิดากับทางโรงพยาบาลได้โดยใช้หลักฐานบัตรประชาชน หรือทะเบียนบ้านของสามีมาแสดง
หากระบุชื่อบิดาไปแล้ว แต่ภายหลังฝ่ายชายต้องการปฏิเสธความเป็นพ่อ สามารถทำได้โดยการฟ้องร้องต่อศาล

หากระบุชื่อพ่อในใบเกิด ลูกสามารถใช้นามสกุลของพ่อหรือแม่ก็ได้

ในกรณีที่ระบุชื่อบิดา แต่ไม่สามารถตามตัวได้ จะมีความยุ่งยากในการทำเอกสาร ที่ต้องมีการลงลายมือชื่อบิดา ทั้งตอนเข้าเรียน เรื่องเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน การทำพาสปอร์ต หากเด็กอายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์

คุณแม่ควรไปทำใบ ปค.14 ให้อำนาจการดูแลลูกอยู่ที่แม่ฝ่ายเดียว จะช่วยให้จัดการเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับลูกได้ง่ายขึ้น ใบปค. 14 เป็นใบรับรองว่ามีอำนาจปกครองบุตรแต่เพียงคนเดียว ซึ่งจะใช้เมื่อต้องการทำเอกสารแทนตัวเด็กหรือผู้เยาว์นั้น เช่น การย้ายที่อยู่ การทำพาสปอร์ต ทำวีซ่า โดยใบปค. 14 จะเป็นเอกสารยืนยันว่า คนที่มาเซ็นเอกสารแทนเด็กนั้น เป็นผู้มีอำนาจปกครองเด็กแต่เพียงคนเดียว

คุณแม่สามารถระบุได้ว่า ไม่ปรากฏบิดา โดย #ระบุชื่อมารดาเพียงคนเดียว

การไม่ระบุชื่อบิดา คุณแม่มีสิทธิในตัวลูก 100% มีอำนาจในการปกครองเด็กแต่เพียงผู้เดียว

การไม่ระบุชื่อบิดาในใบเกิดจะไม่ปัญหาในการทำเอกสารใด ๆ ของลูกเมื่อโตขึ้น ไม่ว่า การเข้าเรียน การทำงาน การรับราชการ หรือการเป็นทหาร

หากต้องการเพิ่มชื่อพ่อในสูติบัตรในภายหลัง ต้องระบุชื่อพ่อจริงๆ เท่านั้น ไม่สามารถระบุชื่อคนอื่นได้ ต้องมีหลักฐานการตรวจ DNA แสดงความเป็นพ่อ แม่ และลูก แนบไปกับคำขอเพิ่มชื่อในสูติบัตร โดยเขตจะพิมพ์สูติบัตรใบใหม่ที่มีชื่อบิดาด้วย

Cr. Theasianparent

กฎหมายน่ารู้ "ติดป้ายขายเหล้าขายเบียร์ ระวังติดคุก"
08/10/2022

กฎหมายน่ารู้
"ติดป้ายขายเหล้าขายเบียร์ ระวังติดคุก"

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ทนายภราดร โรจนเดชานนท์ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุ...
18/08/2022

วันที่ 18 สิงหาคม 2565 ทนายภราดร โรจนเดชานนท์ได้เข้าร่วมแลกเปลี่ยน เรียนรู้ และรับฟังการบรรยายพิเศษจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ในหลักสูตรนักบริหารระดับสูงเพื่อการสร้างชาติภาคตะวันออก EEC รุ่นที่ 3 ณ โรงเเรมโนโวเทล ระยอง สตาร์ คอนเวนชั่น จังหวัดระยอง

การบรรยายพิเศษ โดย
🔹 ช่วงที่ 1 หัวข้อ “การสร้างทายาท เพื่อสร้างองค์กรยั่งยืน”
ศ.ดร.เกรียงศักดิ์ เจริญวงศ์ศักดิ์
ประธานสถาบันการสร้างชาติ (NBI)
นักวิชาการอาวุโส มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด

🔹 ช่วงที่ 2 หัวข้อ “ยุทธศาสตร์เศรษฐกิจเพื่อ EEC”
อาจารย์ทวีชัย เจริญเศรษฐศิลป์
ผู้อำนวยการวิจัย สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนา
และอดีตนักกลยุทธ์อาวุโส Sasin Institute for Global Affairs (SIGA) สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์

ถ่ายคลิปตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ "ไม่มีความผิด"
13/08/2022

ถ่ายคลิปตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ "ไม่มีความผิด"

เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เด็กสูงไม่เกิน 135 ซม. ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (คาร์ซีท) ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาทราชกิ...
08/05/2022

เด็กอายุไม่เกิน 6 ปี เด็กสูงไม่เกิน 135 ซม. ต้องนั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก (คาร์ซีท) ฝ่าฝืนปรับไม่เกิน 2,000 บาท

ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ พ.ร.บ.จราจรทางบก (ฉบับที่ 13) พ.ศ. 2565 เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 2565 มีสาระสำคัญแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการจราจรทางบก โดยเฉพาะ มาตรา 7 ให้ยกเลิกความในมาตรา 123 แห่ง พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ. 2522 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน

- คนโดยสารที่นั่งแถวตอนหน้า และที่นั่งแถวตอนอื่น ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งตลอดเวลาในขณะโดยสารรถยนต์

- คนโดยสารที่เป็นเด็กอายุไม่เกิน 6 ปี ต้องจัดให้นั่งในที่นั่งนิรภัยสำหรับเด็ก หรือนั่งในที่นั่งพิเศษสำหรับเด็ก เพื่อป้องกันอันตราย หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

- คนโดยสารที่มีความสูงไม่เกิน 135 เซนติเมตร ต้องรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่ง หรือมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ ไม่ว่าจะนั่งแถวตอนใด

ในกรณีที่ผู้ขับขี่หรือคนโดยสาร มีเหตุผลทางสุขภาพอันไม่สามารถรัดร่างกายด้วยเข็มขัดนิรภัยไว้กับที่นั่งได้ ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องปฏิบัติตามวรรคหนึ่ง แต่บุคคลนั้นต้องมีวิธีการป้องกันอันตรายในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ

พรบ.ฉบับแก้ไขนี้ กำหนดโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท

มีผลใช้บังคับในอีก 120 วัน
นับแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา

👉รวมเบอร์สายด่วน ควรรู้👈💦ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นี้ หลายๆท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่างๆ ...
14/04/2022

👉รวมเบอร์สายด่วน ควรรู้👈
💦ในช่วงเทศกาลวันสงกรานต์นี้ หลายๆท่านเดินทางกลับภูมิลำเนา หรือเดินทางท่องเที่ยวไปในจังหวัดต่างๆ ตำรวจสอบสวนกลางได้รวบรวมหมายเลขโทรศัพท์สายด่วนของหน่วยงานต่างๆ ที่จะคอยช่วยเหลือเมื่อมีเหตุฉุกเฉินครับ

Cr. ตำรวจสอบสวนกลาง

#สายด่วน #สงกรานต์2565 #ตำรวจสอบสวนกลาง

26/03/2022

#อีเว้นท์พาสเล่าข่าว 📢 เตือนซ้ำ! โพสต์ขายของออนไลน์ไม่แจ้งราคา-รายละเอียดสินค้าให้ชัดเจน หรือขอแจ้งในอินบอกซ์ หรือทักแชท 👉 พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์มีโทษตามกฎหมาย ปรับสูงสุดไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนผู้ที่แจ้งเบาะแสจะได้ส่วนแบ่ง 25% ของค่าปรับ
📍 ทั้งนี้รวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่น ๆ นอกจากราคาสินค้า เช่น ค่าขนส่งสินค้า ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ หากมีการบวกเพิ่มต้องแจ้งให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผยด้วย 😠 หากผู้ซื้อเจอว่าเข้าข่ายว่ามีความผิดตามข้างต้น สามารถร้องเรียนหรือแจ้งเบาะแสได้ โดยเก็บหลักฐานไว้เช่น ข้อความที่พูดคุยกัน , การแจ้งราคาทางอินบ็อกซ์ รวมถึงบัญชีธนาคารของคนขาย เพื่อความสะดวกต่อการนำจับต่อไป
☎️ แจ้งเบาะแสได้ที่สายด่วน 1569 (กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์)
ขอบคุณข้อมูลจาก evpss.co/f9f647 , evpss.co/373f45
📌อัปเดตโปรฯแรงก่อนใคร และบทความน่าสนใจได้ที่ www.eventpass.co
เพจ EventPass ไม่มีนโยบายรับหิ้วสินค้าแต่อย่างใด และไม่อนุญาตให้นำภาพไปใช้ในเชิงพาณิชย์ทุกกรณี
#อีเว้นท์พาส #ซื้อของออนไลน์ #ขายของออนไลน์

21/01/2022

📌 รับจ้างเปิดบัญชีม้า อย่าหาทำ!
ก่อนอื่นต้องทำความเข้าใจกันก่อนว่า “บัญชีม้า” คือ บัญชีธนาคาร ที่คนร้ายจ้างให้เหยื่อเปิดขึ้นมา แลกกับค่าจ้าง หลังจากนั้นคนร้ายจะนำบัญชีดังกล่าวไปใช้ในการกระทำความผิด
ซึ่งความผิดที่เรามักจะพบเห็นอยู่บ่อยครั้ง จากการนำ “บัญชีม้า” มาใช้ในการกระทำความผิด ก็คือการนำมารับโอนเงินจากการฉ้อโกงผู้อื่น
และสิ่งที่จะตามกลับมายังตัวเจ้าของบัญชี คือความผิดฐานต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นความผิดฐานเป็นตัวการร่วม, เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิด หรือความผิดฐานฟอกเงิน ซึ่งบางความผิดมีโทษหนักถึงขั้นจำคุก
#บัญชีม้า #รับจ้างเปิดบัญชี #ตำรวจสอบสวนกลาง

"ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง ทำยังไงดี?" 📌"การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์" เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการซื้อขายสินค้าที่สะดวกสบาย ในส...
13/01/2022

"ซื้อของออนไลน์แล้วโดนโกง ทำยังไงดี?"

📌"การสั่งซื้อสินค้าออนไลน์" เป็นอีกช่องทางหนึ่งของการซื้อขายสินค้าที่สะดวกสบาย ในสภาวะโรคระบาดเช่นนี้ ทำให้หลายๆ ท่านหันมาสนใจการขายสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์กันมากขึ้น

📌รวมถึงเหล่ามิจฉาชีพด้วยเช่นกัน ที่มักจะหาช่องโอกาสมากระทำความผิด แอบอ้างตัวเป็นพ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ เพื่อหลอกเอาเงินจากลูกค้า หลังจากที่ได้เงินไปแล้วก็มักจะบล็อค หรือขาดการติดต่อ หายไปดื้อๆ เลย

📌เมื่อลูกค้าถูกหลอกแล้วจะตกเป็น "ผู้เสียหาย" สามารถเข้าแจ้งความเอาผิดกับมิจฉาชีพได้ตามกฎหมาย แต่ต้องแจ้งความภายใน 3 เดือนนับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด โดยไปแจ้งความที่สถานีตำรวจท้องที่ที่มีการกระทำความผิดเกิดขึ้น เช่น สถานที่โอนเงิน ถ้าโอนเงินออนไลน์ที่บ้าน ก็แจ้งได้ที่สถานีตำรวจที่บ้านท่านตั้งอยู่ และวันนี้กองปราบปราม อยากมาแนะนำการเตรียมเอกสาร เพื่อประกอบการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจค่ะ

🟡เอกสารที่ต้องเตรียม
1. ภาพ โปรไฟล์ของพ่อค้าแม่ค้าหรือผู้ขายสินค้า
2. โพสต์ ที่ประกาศขายสินค้า
3. แชท ข้อความการพูดคุยระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย
4. บัญชี ธนาคารที่โอนเงินไป
5. สลิป การโอนเงินชำระค่าสินค้า
***หมายเหตุ เอกสารตามข้อ 1 และ 2 ควรปรากฎ ที่อยู่ หรือ URL ของพ่อค้า-แม่ค้า โดยทำการถ่ายภาพ หรือแคปเจอร์ผ่านมือถือหรือคอมพิวเตอร์

📌หลังจากที่เตรียมเอกสารประกอบการแจ้งความเรียบร้อยแล้ว ให้เข้าพบพนักงานสอบสวนแจ้งความประสงค์ขอ "แจ้งความดำเนินคดี" กับมิจฉาชีพที่หลอกขายสินค้า โดยทางเจ้าหน้าที่จะลงบันทึกประจำวัน และออกหนังสือตรวจสอบรายการเดินบัญชี(สเตทเม้น) ไปยังธนาคาร มาประกอบสำนวนการสอบสวน

👉หลังจากถูกโกงควรแจ้งความตอนไหน?

- ควรแจ้งความให้เร็วที่สุด เพื่อทางเจ้าหน้าที่ตำรวจ และเจ้าหน้าที่ธนาคาร จะได้ช่วยติดตามเอาทรัพย์คืน และเอาผิดกับมิจฉาชีพเหล่านี้ ไม่ให้ลอยนวลต่อไป

#ถูกโกงออนไลน์ #กองปราบ #กองปราบปราม

27/12/2021

❤️👩‍❤️‍💋‍👨 การจดทะเบียนสมรสนั้นสำคัญไฉน 👩‍❤️‍💋‍👨 ❤️
"คุณพระต้องจดทะเบียนสมรสกับฉันเท่านั้น!!"
เป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆ ในละครหลังข่าว ในอดีตการจดทะเบียนสมรสถือว่าเป็นการยืนยันอำนาจสูงสุดของบรรดาเมียๆ ทั้งหลาย แต่ในปัจจุบันกลับมีความหมายที่ละเอียดซับซ้อนมากมาย
ทราบหรือไม่คะว่า "ทะเบียนสมรส" มีผลต่อชีวิตคู่และทายาท รวมไปถึงการเรียกร้องสิทธิในกรณีที่เกิดเรื่องไม่คาดคิดระหว่างสามีภรรยาอีกด้วย
เรามาลองทำความเข้าใจในสิทธิเบื้องต้นและความสำคัญของ การจดทะเบียนสมรส กันค่ะ 🙂
อย่างไรก็ตาม เรื่องการตัดสินใจต่างๆ ก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของแต่ละคน ท้ายที่สุดแล้วความรัก ความเข้าใจก็ยังเป็นส่วนสำคัญที่สุดของการใช้ชีวิตคู่ค่ะ
❤️ อ่านบทความเพิ่มเติม : https://www.parentsone.com/benefit-of-thai-marriage-certificate/
-----------------
🌟ติดตามพวกเราได้ที่
📌Facebook : Parents One
📌Twitter : twitter.com/ParentsOne
📌WebSite : www.parentsone.com
📌Instagram : instagram.com/parentsone/
📌Youtube : https://www.youtube.com/c/parentsone

วันนี้(7/12/64) ทนายภราดรเดินทางมาว่าความที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี หลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินผ่านเข้าเขตลานจอดร...
08/12/2021

วันนี้(7/12/64) ทนายภราดรเดินทางมาว่าความที่ศาลเยาวชนและครอบครัวจังหวัดสระบุรี หลังเสร็จสิ้นภารกิจเดินผ่านเข้าเขตลานจอดรถยนต์ของที่ว่าการอำเภอสระบุรีพบเห็นสิ่งก่อสร้างเป็นบันทึกประวัติศาสตร์ของถนนมิตรภาพเลยต้องถ่ายภาพมาให้คนต่างถิ่นเช่นผมได้ดูกันครับ

โดนโพสต์ประจานเอาผิดได้ไหม ?
18/08/2021

โดนโพสต์ประจานเอาผิดได้ไหม ?

โดนโพสประจานเอาผิดได้ไหม?

12/07/2021
"Fake News สร้างข่าวปลอมเตรียมนอนคุก"
10/06/2021

"Fake News สร้างข่าวปลอมเตรียมนอนคุก"

"เพื่อนยืมเงินเพื่อน ทวงหนี้ได้ไม่จำกัด" 💰💰
08/06/2021

"เพื่อนยืมเงินเพื่อน ทวงหนี้ได้ไม่จำกัด" 💰💰

คำถาม: ภริยาจะมีสิทธิเรียกร้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านได้หรือไม่ กรณีที่สามีภริยาอยู่กินด้วยกันและช่วยกันทำมาหากิ...
13/05/2021

คำถาม: ภริยาจะมีสิทธิเรียกร้องขอแบ่งกรรมสิทธิ์ในที่ดินและบ้านได้หรือไม่ กรณีที่สามีภริยาอยู่กินด้วยกันและช่วยกันทำมาหากินกระทั่งเก็บเงินซื้อที่ดินและบ้าน แต่มิได้จดทะเบียนสมรส และได้ลงชื่อสามีเป็นเจ้าของทรัพย์สินแต่เพียงผู้เดียว

คำตอบ: ภริยามีสิทธิเรียกร้องขอแบ่งทรัพย์สินที่ทำมาหาได้ร่วมกันมากับสามีได้ แม้มิได้จดทะเบียนสมรส

คำพิพากษาฎีกาที่ ๕๔๓๘/๒๕๓๗ โจทก์จำเลยอยู่กินเป็นสามีภริยากันโดยมิได้จดทะเบียนสมรส แม้ตามกฎหมายจะไม่ถือว่าเป็นสามีภริยาโดยชอบด้วยกฎหมาย จึงไม่มีทรัพย์สินระหว่างสามีภริยาก็ตาม แต่ก็หากระทบกระเทือนถึงสิทธิในทรัพย์สินที่โจทก์จำเลยจะพึงมีพึงได้ตามกฎหมายทั่วไป
เมื่อโจทก์จำเลยอยู่กินและมีบุตรด้วยกัน ๔ คน โจทก์เป็นแม่บ้านมีหน้าที่เลี้ยงดูบุตร ส่วนจำเลยเป็นผู้ทำมาค้าขาย แล้วออกเงินซื้อที่ดินและบ้านใช้เป็นที่อยู่อาศัยด้วยกันตลอดมา พฤติการณ์ย่อมถือได้ว่าโจทก์จำเลย ร่วมทำมาหากินและมีเจตนาเป็นเจ้าของในทรัพย์ที่ทำมาหาได้ร่วมกัน

เครดิตภาพ: pngtree

คำถาม: บุตรนอกกฎหมาย ที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือ บิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร ดังนี้ บุตรจะมีสิทธิรับมรดกของบิด...
12/05/2021

คำถาม: บุตรนอกกฎหมาย ที่บิดามารดาไม่ได้จดทะเบียนสมรส หรือ บิดามิได้จดทะเบียนรับรองบุตร ดังนี้ บุตรจะมีสิทธิรับมรดกของบิดาได้หรือไม่ ?

คำตอบ: คือ สามารถรับมรดกของบิดาได้ถ้ามีพฤติการณ์ตามมาตรา ๑๖๒๗ ถึงแม้ว่า บุตรนอกกฎหมายอาจไม่ใช่ผู้สืบสันดานตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑๖๒๙ (๑)ทันที และอาจไม่มีสิทธิรับมรดก แต่กฎหมายก็บัญญัติข้อยกเว้นไว้ให้รับมรดกได้ ถ้าเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้วตามมาตรา ๑๖๒๗ คือ การที่มีพฤติการณ์ที่แสดงว่าเป็นบุตร เช่น ชายผู้เป็นเป็นบิดาเป็นผู้แจ้งเกิด อุปการะเลี้ยงดู ให้ใช้นามสกุล ตามทะเบียนบ้านระบุว่าเป็นบิดา บอกกับบุคคลทั่วไปว่าเด็กเป็นบุตร เป็นต้น

คำพิพากษาฎีกาที่ ๑๔๖๙/๒๕๒๖ ชายหญิงอยู่กินและแสดงความสัมพันธ์โดยเปิดเผย เมื่อหญิงตั้งครรภ์ก็จัดเลี้ยงฉลองมีการถ่ายรูปเจ้ามรดกโอบกอดและลูบที่ครรภ์ของหญิง ต่อมาเจ้ามรดกได้รับอุบัติเหตุถึงแก่ความตาย พฤติกรรมของเจ้ามรดกดังกล่าวเป็นการแสดงออกถึงการรับรองโจทก์ ซึ่งเป็นทารกในครรภ์มารดาเป็นบุตรของตน โจทก์จึงเป็นบุตรนอกกฎหมายที่บิดารับรองแล้ว และเป็นทายาทโดยธรรมตามมาตรา ๑๖๒๙ (๑) มีสิทธิรับมรดก

เครดิตภาพ : pngtree

📌📢 ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online 💻 ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19  ✨🌟ได้ถึงวันที่ 30...
30/04/2021

📌📢 ขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online 💻
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
✨🌟ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55 และแบบรายงานประจำปี Disclosure form สำหรับรอบบัญชีปี 2563🌟✨

💙 นิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ภายในวันที่ 26-30 เม.ย.2564 และต้องมีการยื่นคำขออนุมัติขยายเวลาผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

🌟 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2RdMgWR
🌟 ประกาศกระทรวงการคลัง >> https://bit.ly/2Rfn8Pb

📌📢 สรรพากรขยายเวลายื่นแบบภาษีเงินได้นิติบุคคลทาง Online 💻
ช่วยเหลือผู้ประกอบการ ที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19
✨🌟ได้ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ให้กับบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล ที่ต้องยื่นแบบ ภ.ง.ด.50, ภ.ง.ด.55 และแบบรายงานประจำปี Disclosure form สำหรับรอบบัญชีปี 2563🌟✨
💙 นิติบุคคลในตลาดหลักทรัพย์ เฉพาะที่ไม่สามารถจัดประชุมได้ภายในวันที่ 26-30 เม.ย.2564 และต้องมีการยื่นคำขออนุมัติขยายเวลาผ่านเว็บไซต์กรมสรรพากร

🌟 อ่านข้อมูลเพิ่มเติม >> https://bit.ly/2RdMgWR
🌟 ประกาศกระทรวงการคลัง >> https://bit.ly/2Rfn8Pb

#ขยายเวลา #เลื่อน #นิติบุคคล #ชำระภาษี #ยื่นแบบภาษี #ภาษีเงินได้ #กรมสรรพากร

โพสบ่นเจ้านาย เสี่ยงโดนไล่ออก ไร้เงินชดเชย !!!คดีนี้ลูกจ้างโพสลง Facbook ข้อความว่า“ เมื่อไหร่จะได้ในสิ่งที่ควรได้ว๊ะ......
24/04/2021

โพสบ่นเจ้านาย เสี่ยงโดนไล่ออก ไร้เงินชดเชย !!!

คดีนี้ลูกจ้างโพสลง Facbook ข้อความว่า

“ เมื่อไหร่จะได้ในสิ่งที่ควรได้ว๊ะ...ต้องกินต้องใช้ ไม่ได้แดกดินแดกลมนะ”

และยังมีข้อความอีกว่า

“ใครที่เกลียดเจ้านายเป็นบ้าเป็นหลัง โดนเจ้านายกลั่นแกล้ง หยุดซะเถอะความเกลียด ความโกรธ ปล่อยให้เขาเป็นอย่างนั้นไปคนเดียว เพราะถ้ามีเจ้านายเฮงซวยจริงๆ ก็ถือว่าเจ้านายของคุณมีทุกข์เยอะที่ชีวิตเขาต้องมาเจอลูกน้องเกลียดและเขาก็จะไม่มีความสุขในสิ่งที่เขาเป็น ยุ่งเหยิงยิ่งกว่าหมอย...ลูกค้าเกลียดวันที่ลูกค้าเต็ม...ตลอด 3 ปีมานี้เขาบอกว่าขาดทุนตลอด อยู่ได้ไงตั้ง 3 ปี...งง...ให้กำลังใจกันได้ดีมากขาดทุนทุกเดือน”

ข้อความข้างต้นนี้นำมาสู่การที่ลูกจ้างคนดังกล่าวถูกเลิกจ้างโดยศาลพิพากษาว่าแยกข้อ ๆ ได้ว่า

๑) เฟชบุ๊คเป็นสื่อออนไลน์สาธารณะที่ผู้ใช้งานใช้ในการติดต่อกับบุคคลอื่นและบุคคลอื่นสามารถเข้าถึงข้อความที่มีผู้เขียนลงบนเฟชบุ๊คได้ และมีบุคคลภายนอกเข้ามาเขียนข้อความแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับข้อความที่ลูกจ้างเขียนไว้บนเฟชบุ๊ก

๒) แม้ข้อความที่ลูกจ้างเขียนดังกล่าวมีลักษณะเป็นการระบายความคับแค้นข้องใจ แต่ก็ทำให้ผู้อ่านข้อความเข้าใจว่านายจ้างกลั่นแกล้งลูกจ้าง นายจ้างเป็นนายจ้างที่ไม่ดี ไม่ถูกต้อง เอาเปรียบลูกจ้าง และนายจ้างกำลังประสบปัญหาด้านการเงิน

๓) ลูกจ้างทำงานกับนายจ้างมาเป็นเวลานานย่อมทราบดีว่าการเขียนข้อความดังกล่าวย่อมมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ในการบริหารของนายจ้าง ซึ่งมีความสำคัญต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการของลูกค้า

-การกระทำของลูกจ้างจึงเป็นการจงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 119 (2) และเป็นการกระทำประการอื่นอันไม่สมแก่การปฏิบัติหน้าที่ของตนให้ลุล่วงไปโดยถูกต้องและสุจริต ตาม ป.พ.พ.มาตรา 583 นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้าง

ข้อสังเกต
1) คดีนี้ศาลไม่ปรับเข้ามาตรา 119(1) เพราะไม่น่าจะเป็นความผิดอาญาในฐานหมิ่นประมาท ทั้งนี้ เพราะเป็นลักษณะคำบ่น

2) แต่ "ฐาน" ในการเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ยังมีเรื่อง "จงใจทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย" ตามมาตรา 119(2)

ซึ่งหลักในการพิจารณาน่าจะอยู่ตรงที่ว่า "ถ้อยคำดังกล่าว ทำให้นายจ้างเสียหายหรือไม่" ซึ่งศาลเห็นว่าคำดังกล่าว "ทำให้นายจ้างได้รับความเสียหาย" นายจ้างจึงเลิกจ้างได้โดยไม่จ่ายค่าชดเชย และไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า

คดีนี้ถ้าใครจะสอบเนติ์ ฎีกาสวยตรงที่ "ไม่เข้าหมิ่นประมาท แต่เป็นการจงใจทำให้นายจ้างเสียหาย" นี่แหละครับ

3) เช่นนี้จึงต้องเข้าใจว่าไม่ใช่ว่าการบ่นจะนำมาเลิกจ้างได้ทุกกรณี แต่ต้องพิจารณา "เนื้อหาของคำบ่น" ว่าคนอ่านแล้วรู้สึกว่านายจ้างเป็นคนไม่ดีหรือไม่

ข้อสังเกต

๑) ถ้าบ่นว่า "ช่วงนี้งานหนัก" "ต้องรีบปิดงบ" "เหนื่อย" อะไรทำนองนี้ คนอ่านไม่ได้รู้สึกว่านายจ้างเป็นคนไม่ดี แบบนี้ไม่น่าจะเลิกจ้างได้

๒) คดีนี้ถ้าจะคิดต่อไปว่า หากลูกจ้างตั้งประเด็นเรื่อง "เลิกจ้างไม่เป็นธรรม" (ม. 49 พรบ.จัดตั้งศาลฯ ) เข้าไปด้วย จะถือว่าเลิกจ้างเป็นธรรมหรือไม่ แอดมินขอให้หลักง่ายๆ คือ "ถ้าเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยตามมาตรา 119 ก็จะเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรมแล้ว" อีกทั้งเรื่องนี้เมื่อมี “เหตุอันสมควรในการเลิกจ้างเกิดจากการโพสบ่นลงโซเชียลมีเดีย” จึงต้องถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่เป็นธรรม

๓) การใช้เฟสบุ๊คมีหลายมิติต้องระมัดระวัง ผลร้ายอาจเกิดขึ้นได้ตั้งแต่ขั้นตอนการสมัครงาน ยกตัวอย่างแอดมินตอนเป็นรองอธิการบดี เวลาการสอบเจ้าหน้าที่การพิจารณาก็มีหลายข้อ แต่ข้อหนึ่งที่นำมาพิจารณาประกอบคือพฤติกรรม ส่วนหนึ่งก็จะดูจากเฟสบุ๊ค ลองคิดดูนะครับว่าถ้าเราเข้าไปดูแล้วพบว่าคนที่มาสมัครงานโพสแต่ภาพขวดเหล้า หรือเที่ยวแต่สถานที่อโคจร บางทีนายจ้างก็คิดนะว่าเราจะได้ขี้เมาเพิ่มมาอีกคนหรือไม่

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 8206/2560

ดอกเบี้ยผิดนัดอัตราใหม่ครับ
10/04/2021

ดอกเบี้ยผิดนัดอัตราใหม่ครับ

คนที่นำคลิปลงเผยแพร่ในโซเชียลจะผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หรือความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(4) ข้อหานำเข้าข้...
04/04/2021

คนที่นำคลิปลงเผยแพร่ในโซเชียลจะผิดข้อหาหมิ่นประมาท
โดยการโฆษณา หรือความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์
มาตรา 14(4) ข้อหานำเข้าข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจาร
จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ส่วนเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่ภาพนั้น คนส่งต่อก็ถือว่ามีความผิด
เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ดี เพราะจะต้องถูกดำเนินคดีด้วย
ฐานที่เป็นผู้ส่งต่อข้อมูลตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(5)

มีประเด็นดราม่า ประมาณว่า สาวคนนึงไปโพสในกลุ่มเกี่ยวกับกฏหมาย ว่าแฟนเก่ากับเขาเคยมีคลิปพวกวีดีโอคอลกัน แล้วคลิปมันก็ค่อนข้างวาบหวิว เธอเคยบอกให้แฟนเก่าลบแล้ว แฟนเก่าก็รับปาก แต่ปรากฏว่ายังไม่ได้ลบ แล้วตอนนี้เลิกรากันไปแล้ว เธอเลยมาปรึกษาข้อกฏหมายว่ากรณีนี้ทำไงดี
(ซึ่งก็ได้คำแนะนำที่โคตรงี่เง่าไปจนดราม่ากันฉิบหายวายป่วง ตอนนี้ทัวร์ลงคนตอบกันอยู่)

ประเด็นนี้สาวๆหลายคนน่าจะเคยโดนกันเยอะ เพราะมีเคสประมาณ แฟนเก่าที่เลิกรากันไป แล้วจบไม่สวยหรือโกรธแค้นฝ่ายหญิง ก็เอาคลิปดังกล่าวไปเผยแพร่ในเน็ทเพื่อประจานฝ่ายหญิง

ทางตำรวจ ปอท ที่ทำคดีแนวนี้บ่อยเขาก็ให้สัมภาษณ์สื่อว่า คดีลักษณะดังกล่าวมีค่อนข้างเยอะ ที่เข้ามาพบพนักงานสอบสวน บก.ปอท. ระหว่างที่คบหาเป็นคู่รักกันสมัครใจที่จะถ่ายคลิปหรือถ่ายภาพลับระหว่างที่มีเพศสัมพันธ์กัน กระทั่งวันหนึ่งเลิกรากัน ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งมีความโกรธแค้นจึงนำคลิปหรือภาพลับดังกล่าวปล่อยลงในโลกโซเชียลมีเดียให้อีกฝ่ายเสียหาย หรือสร้างความสะใจ ฝากเตือนผู้ที่ถ่ายคลิปหรือภาพเอาไว้ถึงแม้จะเลิกรากันไปก็ไม่มีสิทธิ์นำภาพหรือคลิปมาปล่อยในโลกโซเชียลเพื่อทำให้อับอายหรือเสียหาย ถ้าพิสูจน์ทราบได้ว่าใครเป็นคนทำ หรือเป็นคู่รักกันก็แล้วแต่ ก็จะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

"เบื้องต้นคนที่นำคลิปลงเผยแพร่ในโซเชียลจะผิดข้อหาหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา หรือความผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(4) ข้อหานำเข้าข้อมูลที่มีลักษณะลามกอนาจาร จำคุกไม่เกิน 5 ปี ปรับไม่เกิน 100,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ส่วนเว็บไซต์ที่นำไปเผยแพร่ภาพนั้น คนส่งต่อก็ถือว่ามีความผิด เพราะเป็นการกระทำที่ไม่ดี เพราะจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยฐานที่เป็นผู้ส่งต่อข้อมูลตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ มาตรา 14(5) หลังจากนี้ให้ฝ่ายสืบสวน บก.ปอท.ตรวจสอบหาผู้กระทำผิดมาดำเนินคดีตามกฎหมาย"

อ้างอิง https://today.line.me/th/v2/article/mO7K1w

คือถ้าแฟนเก่าเผยแพร่คลิปแล้ว อันนั้นความผิดสำเร็จละ ก็แจ้งตำรวจได้เลย แต่ถ้ายังไม่ได้เผยแพร่ แต่มีคลิปในครอบครอง อันนี้ไม่แน่ใจ คงต้องปรึกษาตำรวจก่อนอ่ะนะ

02/03/2021

สำหรับบทความนี้ แม่น้องเล็กขอหยิบยกประสบการณ์หนึ่งมาจากในพันทิป เพื่อเป็นกรณีศึกษาให้กับคุณพ่อ คุณแม่ท...

การที่เรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งหรือหลายแปลงก็ดี จำเป็นที่จะต้องหมั่นตรวจเช็คที่ดินบ่อยๆ กล่าวคือ เมื่อถือครบ 10 ปี ก็ควรท...
22/02/2021

การที่เรามีที่ดินอยู่แปลงหนึ่งหรือหลายแปลงก็ดี
จำเป็นที่จะต้องหมั่นตรวจเช็คที่ดินบ่อยๆ
กล่าวคือ เมื่อถือครบ 10 ปี ก็ควรที่จะทำการขอ
"รังวัดที่ดิน" เพื่อป้องกันการถูกแย่งที่ดินจากบุคคลอื่น
โดยการอ้างครอบครองปรปักษ์ เพราะการมีทรัพย์สิน
ที่เป็นอสังหาริมทรัพย์อยู่ในมือ ย่อมตามมาด้วย
ผลของกฎหมายต่าง ๆ นานา

อีกทั้ง การรังวัดที่ดินยังเป็นการตรวจสอบดูว่าที่ดิน
ของตนมีเนื้อที่เพิ่มขึ้นหรือหดหายไปอีกด้วย

Cr. ทนาย Paradorn Rojanadechanon

19/02/2021

🤵🏻‍♂️👰🏻‍♀️ มีทะเบียนสมรสอยู่แล้ว แต่ไปแต่งงานใหม่ ทำได้รึเปล่า??

💍การที่สามี หรือภริยาที่จดทะเบียนสมรสกันอย่างถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ว่าฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้แอบไปจัดงานแต่งงานกับหญิง หรือชายอื่น มีแขกมีเพื่อน มีญาติพี่น้องมาร่วมแสดงความยินดีด้วยนั้น พฤติการณ์เช่นนี้ทางกฎหมายถือว่า หญิง หรือชายคนนั้นได้ยกย่องชาย หรือหญิงอื่นอย่างสามี หรือภริยาของตนแล้ว

💍ในกรณีเช่นนี้ เรามาดูสิทธิตามกฎหมายของสามี หรือภริยาตามกฎหมาย ว่าจะสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้าง

1. สามารถฟ้องหย่า ”สามี หรือภริยา” ได้ (ป.พ.พ. 1516(1))

2. สามารถฟ้อง ”ชาย หรือหญิงอื่น” เพื่อเรียกค่าทดแทนได้ (ป.พ.พ. มาตรา 1523)

3. สามารถฟ้อง ”สามี หรือภริยา” เพื่อเรียกค่าทดแทนได้ (ป.พ.พ. มาตรา 1523)

4. สามารถฟ้องทั้ง ”สามี หรือภริยา" และ "ชาย หรือหญิงอื่น” เพื่อเรียกค่าทดแทนพร้อมกันก็ได้ (ป.พ.พ. มาตรา 1523)

5. ถ้าการหย่าทำให้ “สามี หรือภริยา” ยากจนลง เพราะไม่มีรายได้พอจากทรัพย์สินหรือจากการงานตามที่เคยทำอยู่ระหว่างสมรส อีกฝ่ายหนึ่งนั้นจะขอให้ฝ่ายที่ต้องรับผิดจ่ายค่าเลี้ยงชีพให้ได้ ค่าเลี้ยงชีพนี้ศาลอาจให้เพียงใดหรือไม่ให้ก็ได้ โดยคำนึงถึงความสามารถของผู้ให้และฐานะของผู้รับ (ป.พ.พ มาตรา 1526 และฎีกาที่ 8046/2556)

💍ดังนั้น การที่สามี หรือภริยา ที่จดทะเบียนสมรสกันถูกต้องตามกฎหมาย แอบไปจัดงานแต่งงาน กับชาย หรือหญิงอื่น นั้นไม่สามารถทำได้ 🙅🏻‍♀️🙅🏻

นอกจากจะเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายแล้ว ยังเป็นการหักหาญน้ำใจของอีกฝ่ายอีกด้วย

🖋หากคู่สามี หรือภริยาใด มีความประสงค์ที่จะฟ้องร้องหย่าคู่ของตน สามารถเข้าปรึกษาได้ที่ "ศาลเยาวชน และครอบครัว" ในท้องที่ที่ท่านอาศัยอยู่

#ข้อกฏหมาย #การสมรส #กองปราบ

 #กฎหมายน่ารู้ 88 : ซื้อ-ขายที่ดิน ต้องรู้!! ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน #ที่ดิน เป็นทรัพย์สินมีค่า มีราคา และเพิ่มมูลค่ามา...
20/01/2021

#กฎหมายน่ารู้ 88 : ซื้อ-ขายที่ดิน ต้องรู้!! ประเภทเอกสารสิทธิ์ที่ดิน

#ที่ดิน เป็นทรัพย์สินมีค่า มีราคา และเพิ่มมูลค่ามากขึ้นตามกาลเวลาและปัจจัยอื่นอีกมากมาย ส่วนใหญ่ที่ดินจะถูกใช้ประโยชน์เป็น #ที่อยู่อาศัย ใช้ทำ #เกษตรกรรม #อุตสาหกรรม หรือใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อื่นๆ รวมถึงเป็นหลักประกันแต่ละประเภทที่มีมูลค่า ฯ
#สิทธิในที่ดิน ตามความหมายของประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ. 2497
1) #กรรมสิทธิ์ หมายถึง ความเป็นเจ้าของ ซึ่งบุคคลอาจเป็นเจ้าของที่ดินได้ด้วยการมีกรรมสิทธิ์ โดยรัฐออก #หนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ ให้
2) #สิทธิครอบครอง หมายถึง สิทธิครอบครองในฐานะเป็นเจ้าของ โดยการทําประโยชน์ หรือการถือครอง แต่ไม่มีหนังสือสําคัญแสดงกรรมสิทธิ์ โดยรัฐจะออก #หนังสือรับรองการทําประโยชน์ หรือหลักฐานที่เรียกชื่ออย่างอื่นให้
การใช้ประโยชน์ต่างๆ จากที่ดินขึ้นอยู่กับความต้องการ ความจำเป็น ซึ่งจะต้องคำนึงสิทธิในที่ดินที่เป็นเจ้าของอยู่ด้วย รวมไปถึง #การซื้อ - #การขาย #การโอน #การจำนอง หรือค้ำประกัน ใช่ว่าเราจะสามารถทำได้กับที่ดินทุกประเภท
สิ่งที่สำคัญไปกว่านั้นเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่เกิดจากความไม่รู้ หรือ #รู้เท่าไม่ถึงการณ์ ตามมาหลังจากการทำธุรกรรมต่างๆ เกี่ยวกับที่ดินซึ่งที่ดินบางประเภทก็ไม่สามารถซื้อ-ขาย โอน จำนอง หรือค้ำประกันได้ แล้วอะไรที่กำหนดสิ่งต่างๆ ในเรื่องนี้ละ!?
สิ่งที่เราต้องศึกษาและรู้ไว้ นั้นก็คือ!! #เอกสารสิทธิ์ที่ดิน #ประเภทเอกสารสิทธิ์ และที่ดินนั้น ซื้อ-ขาย โอน จำนอง หรือค้ำประกันได้หรือไม่ เพราะเอกสารสิทธิ์ในแต่ละประเภทนั้น มีความหนักแน่นในการรับรองความเป็นเจ้าของได้ไม่เท่ากัน ซึ่งนั่นจะทำให้การใช้ประโยชน์แตกต่างกันไป จึงควรตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ที่ดินให้มั่นใจทุกครั้ง!!

อ่านเพิ่มเติม : https://justicechannel.org/law-suggestion/land-law

#กฎหมายที่ดิน #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #สำนักงานกิจการยุติธรรม #กระทรวงยุติธรรม

ใครได้ ⭕️ ใครไม่ได้ ❌เงินเยียวยา 3,500 บาท /คน /เดือนรอสรุป 19 มกราคมนี้ หลังประชุม ครม.Cr. Amarin TV
13/01/2021

ใครได้ ⭕️ ใครไม่ได้ ❌
เงินเยียวยา 3,500 บาท /คน /เดือน

รอสรุป 19 มกราคมนี้ หลังประชุม ครม.

Cr. Amarin TV

เรื่องของทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ อันเป็นมรดกของผู้ตายหรือไม่ บางกรณีก็เห็นชัดเจน บางกรณีก็อาจจะเป็นปัญหาได้ ดังเช่น กรณี...
03/01/2021

เรื่องของทรัพย์สิน สิทธิ หน้าที่ อันเป็นมรดกของผู้ตายหรือไม่ บางกรณีก็เห็นชัดเจน บางกรณีก็อาจจะเป็นปัญหาได้ ดังเช่น กรณีบิดาได้ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารให้แก่บุตรผู้เยาว์ โดยใช้ชื่อบุตรผู้เยาว์แต่บิดาเป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงินจากบัญชี ต่อมาบิดาเสียชีวิตลง เงินฝากในบัญชีธนาคารนี้จะเป็นทรัพย์ของบิดา อันกลายเป็นทรัพย์มรดกหรือไม่ ดูคำตอบได้จากคำพิพากษาฎีกาต่อไปนี้
คำพิพากษาฎีกาที่ 244/2522
บิดาฝากเงินกับธนาคารในชื่อเด็กเป็นเจ้าของบัญชี โดยเจตนายกเงินให้เด็ก เงินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของเด็กทันทีที่ธนาคารรับเข้าบัญชี บิดาตกลงกับธนาคารว่าบิดาเป็นผู้ลงชื่อถอนเงิน
บิดาตาย ธนาคารจ่ายเงินแก่ผู้จัดการมรดกซึ่งขอถอนเงินนั้น เป็นการชอบ ผู้จัดการมรดกรับเงินมาต้องมอบแก่เด็กตามหน้าที่เช่นเดียวกับบิดาเด็ก เด็กติดตามเอาคืนได้พร้อมด้วยดอกเบี้ยตั้งแต่วันถอนเงิน

🔴 คำสั่งปิดสถานที่ อ.บางละมุงคำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 35/2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีคำสั่งปิดสถ...
30/12/2020

🔴 คำสั่งปิดสถานที่ อ.บางละมุง

คำสั่งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรี ฉบับที่ 35/2563 วันที่ 30 ธันวาคม 2563 มีคำสั่งปิดสถานที่ต่างๆ เฉพาะพื้นที่ อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ดังนี้

1. ปิดห้างสรรพสินค้า ยกเว้นในส่วนของ ธุรกิจหลักทรัพย์ ธุรกรรมทางการเงิน ธนาคาร ตู้เอทีเอ็ม ศูนย์บริการโทรศัพท์มือถือหรือระบบสื่อสารในห้างสรรพสินค้า ชุปเปอร์มาร์เก็ต ร้านขายยา ร้านอาหาร (ให้เฉพาะการจำหน่ายอาหารเพื่อนำกลับไปบริโภคที่อื่น) สถานประกอบการที่จำหน่ายเครื่องมือ เครื่องใช้ วัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างและอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง เครื่องใช้ไฟฟ้าที่มีความจำเป็นต่อการดำรงชีวิต
เครื่องครัว เครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์เกี่ยวเนื่อง ไว้เป็นการชั่วคราวตั้งแต่บัดนี้ จนกว่าสถานการณ์จะคลี่คลาย

2. ปิดสถานบริการ สถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการ

3. ร้านอาหารและเครื่องดื่ม ให้บริการเพื่อนำกลับบ้านเท่านั้น สำหรับร้านอาหารในโรงแรมให้บริการผู้เข้าพักเท่านั้น

4. ร้านสะดวกซื้อทุกประเภท ให้ปิดบริการตั้งแต่เวลา 22.00-05.00 น.

5. ปิดสถานศึกษาทั้งภาครัฐและภาคเอกชนทุกระดับชั้น และสถาบันกวดวิชา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กทุกแห่ง

6. ปิดสะว่ายน้ำสาธารณะ สวนน้ำ สวนสนุกที่มีเครื่องเล่นให้บริการทั้งบริเวณภายในและนอกอาคาร

7. ปิดสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน

8.ปิดตลาดนัดพระเครื่อง ศูนย์พระเครื่อง พระบูชา และสนามพระเครื่อง พระบูชาทุกแห่ง

9.ปิดโรงภาพยนตร์ โรงมหรสพ

10.ปิดสถานที่ที่จัดให้มีการเล่นสนุ๊กเกอร์ บิลเลียด และโบว์ลิ่งทุกแห่ง

11.ปิดสถานประกอบการเพื่อสุขภาพ กิจการนวดเพื่อสุขภาพ นวดแผนโบราณ กิจการสปา กิจการเสริมความงาม

12.ปิดสถานที่ออกกำลังกายภายในอาคาร (ฟิตเนส)

13. ปิดร้านเกม ร้านอินเตอร์เน็ต และสถานที่ให้บริการคอมพิวเตอร์ทุกแห่ง

14. สวนสาธารณะ สถานที่ออกกำลังกาย สนามเด็กเล่น สนามกีฬาต่างๆ หรือสถานที่ที่มีประขาชนมารวมตัวกันเพื่อเล่นกีฬา ห้ามสังสรรค์หรือทำกิจกรรมอื่นใดในทำนองเดียวกันที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก
ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร

15. งดการจัดกิจกรรมที่มีการรวมคน อาทิ กิจกรรมรื่นเริง สังสรรค์ นันทนาการ หรือกิจกรรมอื่นใดในลักษณะเดียวกัน ไม่ว่าจะอยู่ภายในหรือภายนอกอาคาร

16.ให้ประชาชนทุกคน สวมหน้ากากอนามัย หรือหน้ากากผ้า ตลอดเวลาเมื่อออกนอกเคหะสถาน

17. ให้ส่วนราชการที่มีภารกิจ อำนาจหน้าที่ในการบริการประชาชนหรือมีประชาชนเข้าใช้บริการเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคฯ ให้หัวหน้าส่วนราชการนั้นพิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดชลบุรีให้พิจารณามีคำสั่งตามความเหมาะสมต่อสถานการณ์

>>> สำหรับอำเภออื่นๆในจังหวัดชลบุรี ขอให้เฝ้าระวังความเสี่ยงเป็นพิเศษ จัดให้มีมาตรการป้องกันโรคอย่างเคร่งครัด ขอให้ทุกคนให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ทุกหน่วยงานด้วยนะครับ เพื่อความปลอดภัยของทุกๆคน

24/12/2020

ไม่ล็อกดาวน์🚫🦠
จัดแบ่งโซนควบคุมตามความเสี่ยง

⛔️ พื้นที่ควบคุมสูงสุด
: สมุทรสาคร
งดจัดกิจกรรมฉลองทุกชนิด

⛔️ พื้นที่ควบคุม
: กรุงเทพมหานคร สมุทรสงคราม ราชบุรี นครปฐม
งดการจัดกิจกรรมที่เป็นสาธารณะ แต่ผ่อนผันให้จัดกิจกรรมที่จำกัดผู้เข้าร่วมกิจกรรม หรือกิจกรรมที่มีเฉพาะผู้คุ้นเคยได้

⛔️ พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุด
: สระบุรี สมุทรปราการ สุพรรณบุรี นนทบุรี ปทุมธานี อุตรดิตถ์ ฉะเชิงเทรา กำแพงเพชร เพชรบูรณ์ อยุธยา ภูเก็ต เพชรบุรี นครราชสีมา ปราจีนบุรี กระบี่ ขอนแก่น ชัยนาท อุดรธานี พิจิตร นครศรี สุราษฏ์ธานี ประจวบ ชัยภูมิ นครสวรรค์ อ่างทอง

⛔️ พื้นที่เฝ้าระวัง
: จังหวัดอื่นๆ

พื้นที่เฝ้าระวังสูงสุดและพื้นที่เฝ้าระวัง สามารถจัดกิจกรรมได้ แต่ต้องลดขนาดลงกว่าปกติ มีมาตรการลดความหนาแน่นของผู้ร่วมกิจกรรม และมีมาตรการควบคุมไม่ให้เกิดความคับคั่ง ทั้งนี้สามารถหารือกับคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อของ กทม.ได้

เฮ! เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตรเพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน ...
22/12/2020

เฮ! เพิ่มเงินสงเคราะห์บุตร

เพิ่มอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีสงเคราะห์บุตรเหมาจ่าย จากเดิม 600 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน เพิ่มเป็น 800 บาทต่อเดือนต่อบุตร 1 คน

มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป

#เพิ่มเงินสงเคระห์บุตร
#ประกันสังคม

04/12/2020

การจดทะเบียนหย่า
สถานที่ติดต่อ
สำนักทะเบียนอำเภอ

เอกสาร/หลักฐานที่ใช้
๑) บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริง)
๒) ใบสำคัญการสมรส (ฉบับจริงทั้ง ๒ ฉบับ)
๓) หนังสือหย่า หรือหนังสือสัญญาหย่า

ค่าธรรมเนียม
ไม่เสียค่าธรรมเนียม

💓  กฎหมายน่ารู้ เตรียมจดทะเบียนสมรส  💓ทะเบียนสมรสใครว่าไม่สำคัญ ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวซะที่ไหน วันนี้เรามาดูกันเถอะ จดทะเ...
04/12/2020

💓 กฎหมายน่ารู้ เตรียมจดทะเบียนสมรส 💓
ทะเบียนสมรสใครว่าไม่สำคัญ ใช่แค่กระดาษแผ่นเดียวซะที่ไหน วันนี้เรามาดูกันเถอะ จดทะเบียนทะเบียนสมรส ดียังไง ทำยังไง เตรียมตัวเตรียมใจแล้วอะไรอีก

💕 ทะเบียนสมรส คือ ?
ทะเบียนสมรส เป็น เอกสารทางกฎหมายเพื่อยืนยันสถานะการสมรสของบุคคลสองคน ให้มีสถานะเป็นสามี-ภรรยา หรือ คู่ชีวิต ให้เป็นไปตามหลักกฎหมาย

💕 ข้อดีของการจดทะเบียนสมรส
✨ สิทธิในการรับรองบุตร และ บุตรมีฐานะเป็นบุตรที่ชอบด้วยกฎหมาย
✨ สิทธิในแบ่งสินสมรส
ดูเพิ่มเติม สินสมรส: https://www.facebook.com/weareoja/photos/3117808848304866
✨ สิทธิในการรับมรดกในกรณีที่คู่สมรสเสียชีวิต
✨ สิทธิจากการเป็นข้าราชการ
✨ ลดหย่อนภาษีเงินได้
✨ สิทธิฟ้องร้องดำเนินคดีอาญา และ คดีแพ่ง หรือ เรียกร้องค่าเสียหายแทนกันได้
✨ หากสมรสกับหญิงต่างชาติมีสิทธิ์ขอถือสัญชาติไทยได้

💕คุณสมบัติของผู้จดทะเบียนสมรส
✨ชาย-หญิง ครบ 20 ปีขึ้นไป สามารถจดทะเบียนสมรสเองได้ไม่ต้องขอใคร
แต่ถ้าอายุเกิน 17 ปีบริบรูณ์ต้องได้รับอนุญาตจากพ่อแม่ หรือ ผู้ปกครอง
และ หากอายุต่ำกว่านั้นจำเป็นต้องให้ศาลอนุญาตให้จดทะเบียนได้
✨ต้องไม่เป็น”คู่สมรส”ของบุคคลอื่น (จดทะเบียนซ้อนไม่ได้)
หากหญิงจะสมรสใหม่(สามีเก่าตาย หรือ หย่า)
ต้องรอ 310 วัน (ดูว่าท้องอยู่ หรือ เปล่า) ยกเว้น
🥰กลับไปจดทะเบียนสมรสกับคู่เดิม
🥰คลอดบุตรแล้ว
🥰มีใบรับรองแพทย์ว่าไม่ได้ตั้งครรถ์
🥰มีคำสั่งศาล
❌จะจดสมรสไม่ได้เลย หากเป็น
🚫บุคคลวิกลจริต หรือ คนไร้ความสามารถ
🚫มีความสัมพันธ์เป็นทางเลือด พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือ ร่วมแต่บิดามารดา
🚫พ่อหรือแม่กับบุตรบุญธรรม

💕 เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนสมรส
✨ บัตรประจำตัวประชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้
✨ กรณีชาวต่างประเทศขอจดทะเบียนสมรส
✨ สำเนาหนังสือเดินทาง
✨ หนังสือรับรองสถานภาพบุคคลจากสถานทูตหรือสถานกงสุลหรือองค์การของรัฐบาลประเทศนั้น มอบหมาย พร้อมแปล
✨ สำเนาทะเบียนบ้าน
✨ หลักฐานการหย่า(ถ้ามี)
✨ หลักฐานการตายของคู่สมรสคนก่อน(ถ้าตาย)
✨ สูติบัตรและทะเบียนบ้านของบัตร(ถ้ามี)
และ ✨ ต้องมีพยาน 2 คนที่มีอายุครบ 20 ปีขึ้นไป

💕 เอกสารสำคัญที่ต้องแก้ถ้าเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ-นามสกุล
*ปัจจุบันผู้หญิงสามารถเลือกได้ว่าจะเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อจากนางสาวเป็นนางหรือไม่
และ ตามกฎหมายไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเปลี่ยนนามสกุลตามฝ่ายชาย ไม่เปลี่ยนก็ได้ หรือฝ่ายชายจะใช้นามสกุลฝ่ายหญิงก็ได้*🔥
✨ บัตรประชาชน
✨ ใบขับขี่
✨ หนังสือเดินทาง
✨ วีซ่า
✨ บัญชีธนาคาร
✨ บัตรเครดิต
✨ ประกันสังคม
✨ ประกันสุขภาพ

💕 ค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนสมรส
✨ จดที่สำนักงานทะเบียน ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย
✨ แต่หากจดนอกสำนักทะเบียน (จดที่บ้าน ที่โรงแรม ที่วัด ใต้ทะเล) มีค่าธรรมเนียม 200 บาท พร้อมรถรับส่ง(ถ้าใต้ทะเลก็ต้องใช้เรือดำน้ำนะ)💦

💕💓 สุดท้ายนี้ การจดทะเบียนไม่ใช่แค่ป้ายแขวนคอว่าใครเป็นของใคร แต่เป็นการผูกชีวิตกันตามกฎหมายก็ว่าได้ อย่ามองข้ามการจดทะเบียนสมรสเลยนะครับ
ขอให้คู่รักทุกคู่มีสุข ใครโสดก็ขอให้เจอคนที่ใช่พาไปเคาท์ดาวน์ปีใหม่นะครับ🥺

ที่มา : https://www.bora.dopa.go.th/CallCenter1548/index.php/menu-general/12-service-handbook/general/27-general-status-marriage-registration

#งานทะเบียน #ทะเบียนราษฎร #สมรส #ทะเบียนสมรส #แต่งงาน #กฎหมายน่ารู้ #กฎหมาย #สำนักงานกิจการยุติธรรม #ชื่นใจคนไทยรู้กฎหมาย #รู้กฎหมายไว้ใช้กฎหมายเป็น #กระทรวงยุติธรรม

ที่อยู่

119/16 หมู่ 4 ซ. บ้านเศรษฐกิจ 1 ต. บ้านสวน
Chon Buri
20000

เวลาทำการ

จันทร์ 10:00 - 17:00
อังคาร 10:00 - 17:00
พุธ 10:00 - 17:00
พฤหัสบดี 10:00 - 17:00
ศุกร์ 10:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

0811776869

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ ทนายความชลบุรี Titivaj Lawofficeผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง ทนายความชลบุรี Titivaj Lawoffice:

แชร์

ประเภท