Адвокат Цанко Славчев

  • Home
  • Адвокат Цанко Славчев

Адвокат Цанко Славчев Адвокатски услуги в областта на наказателно, семейно, ?
(1)

Коректност, качество и бързина!

С оглед пълната и професионална защита на правния интерес на клиента, по въпроси касаещи специфични правни знания, в дейността си сътруднича с колеги – специалисти в съответната област. По този начин се осигурява възможност да се покрие максимално голям периметър от сферите на правото.

Уважаеми приятели,Чрез гласуване на промени в Наказателния кодекс, депутатите приеха и промени в Закона за движение по п...
01/08/2023

Уважаеми приятели,

Чрез гласуване на промени в Наказателния кодекс, депутатите приеха и промени в Закона за движение по пътищата, чрез които премахнаха контролния талон за потвърждаване валидността на шофьорската книжка (т.нар. син талон).

Парламентът гласува окончателно промените в Наказателния кодекс, които предвиждат по-тежки наказания за шофьорите, които предизвикат тежки катастрофи.
Същите по-тежки наказания по чл. 343, ал. 3 ще се налагат вече и на шофьорите, които откажат тест за алкохол и наркотици, без да имат медицински причини, както и ако деянието е извършено след превишаване на разрешената скорост в населено място с повече от 50 км или ако това е станало след преминаване на червен светофар.
Парламентът прие окончателно и промяната в чл. 343б, в който създаде нова алинея 6, с която криминализира повторния отказ на шофьори да дадат проба за алкохол и наркотици.
Предстои обнародването на приетите промени в Държавен вестник.

Парламентът гласува окончателно промените в Наказателния кодекс (НК), които предвиждат по-тежки наказания за шофьорите, които предизвикат тежки катастрофи. В хода....

29/07/2023

Лесно е емоциите да надделеят, особено когато деянието е така жестоко.
Не оправдавам действията на съдията, но е хубаво да се замислим върху тях. Нееднократно съм оставал недоволен от решенията на съда, но поне съм чел делата и съм имал своите основания да съм недоволен от тях.
Надали някой измежду нас е чел и е запознат с делото и събраните в него доказателства.
Когато съдията не притежава експертни знания опира до заключения, а въз основа на тях прилага закона. Тези 400 порезни рани са определени от съдебен медик за лека телесна повреда. Съда се произнася въз основа на това, което има в делото.
Не оправдавам действията на извършителя. Това е жестокост.
Хубаво е, при подобни дела, с особено голям обществен интерес, институциите да дават повече информация, за да не хвърляме цялата вина върху правосъдието.

25/07/2023

Уважаеми приятели,

Знаете ли, че наемодател и пренаемател нямат почти никакви преки отношения помежду си?

Българският съд е посочвал, че пренаемателят няма никакви права спрямо наемодателя, тъй като черпи правото да ползва наетата вещ не от него, а от наемателя. В този смисъл договорът за пренаемане на вещта е непротивопоставим на наемодателя. Ако наемната цена не се заплаща от наемателя, наемодателят разполага с пряк иск срещу наемателя и пренаемателя, които отговорят солидарно. По закон наемателят не се освобождава от задължението си по договора за наем, когато пренаеме части от наетата вещ, а пренаемателят е задължен спрямо наемодателя само за наема, който той дължи при завеждане на иска, без да може да противопостави плащанията, които е направил преждевременно. За обедняването си поради поправяне на вещта, пренаемателят може да търси обезщетение само ако повредите са извън тези, причинени от обикновено управление, както и ако не се дължат на виновното му поведение, а са по причина, за която наемодателят отговаря. Размерът е този на реално сторените разходи. Отговорен да ги заплати е наемателят, а не направо наемодателят или собственикът. Основанието за плащането е договорно, а пренаемателят няма такава връзка с наемодателя/собственика.

144 години от създаването на МВРУважаеми приятели, Днес Министерството на вътрешните работи празнува своя професионален ...
05/07/2023

144 години от създаването на МВР

Уважаеми приятели,

Днес Министерството на вътрешните работи празнува своя професионален празник!

По случай празника искам да поздравя всички служители на МВР за усилията, за себераздаването и за професионализма при изпълнение на служебните задължения.
Пожелавам Ви здраве и благополучие, професионални и лични успехи, сили и удовлетвореност!

Поклон пред паметта на загиналите служители на МВР!

Уважаеми приятели,От сутринта е в ход специализирана полицейска акция за постоянен контрол на скоростните режими, който ...
21/04/2023

Уважаеми приятели,

От сутринта е в ход специализирана полицейска акция за постоянен контрол на скоростните режими, който ще продължи до полунощ.

В рамките на 24 часа ще се осъществяват засилени проверки. От МВР уточняват, че камери, следящи за спазването на скоростните режими, са разположени на всички пътища в страната – и на основните, и на тия, свързващи малките населени места. Приоритетно те са в участъците, на които най-често се случват пътнотранспортни произшествия.

21 април 2023 Засилени проверки за контрол на скоростните режими   От първата минута на днешния 21 април е в ход 24-часовия Speed-маратон за постоянен контрол на скоростнит...

Скъпи приятели, Честито Воскресение Христово! Нека светлината на Неговото воскресение озари живота Ви! Много здраве и бл...
16/04/2023

Скъпи приятели,

Честито Воскресение Христово! Нека светлината на Неговото воскресение озари живота Ви! Много здраве и благополучие!

22/03/2023

Уважаеми приятели,

Знаете ли, какво гласи трайната съдебна практика относно пределите на неизбежната отбрана?

Неизбежната отбрана е допустима от закона, за да се защитят от пряко и непосредствено нападение държавни или обществени интереси, личността или законните права на гражданите.
Неизбежната отбрана е упражняване на право на защита, при която нападнатият или други граждани могат да причинят вреди на нападателя с цел защита и отблъскване на нападението. Правото на отблъскване на нападението е не само на нападнатия, но и на всеки гражданин. Деянието, извършено при неизбежна отбрана, не е престъпление, защото не е общественоопасно, а не защото е невиновно. За причинените вреди нападнатият не носи и гражданска отговорност.
Неизбежна отбрана има не само при пряко и непосредствено нападение, насочено към личността на нападнатия, а и когато са застрашени или се засягат негови имуществени или неимуществени права, но не и когато увредените са трети лица. Съдилищата не приемат за приложим института на неизбежната отбрана в редица случаи като например, когато деецът пръв е употребил насилие или когато става дума за бъдещо нападение. Практиката приема за предпоставка да се ползва деецът от неизбежната отбрана, нападението да е непосредствено. Под непосредственост не се разбира самото увреждане на защитавания обект да е започнало. Според българските съдии достатъчно е да е създадена реална и непосредствена опасност за увреждане.
За да се определи дали деецът се намира в положение на превишаване пределите на неизбежната отбрана, не следва да се изхожда само от съразмерността на средствата за нападение и защита, а от цялостната оценка на всички обстоятелства, отнасящи се до характера и опасността на нападението.

27/02/2023

Уважаеми приятели,

От 1 април 2023 г. задържаните лица най-сетне ще получават декларация, която реално ги информира за правата им. Това следва от обнародваните в Държавен вестник промени в Инструкцията за реда за осъществяване на задържане, оборудването на помещенията за настаняване на задържани лица и реда в тях в МВР.

Ето какво ще научава от 1 април 2023 г. за правата си всеки от момента на задържането му:
Всеки задържан има следните права:
1. Помощ от адвокат/право на правна помощ
Имате право да ползвате адвокатска защита от момента на задържането. Имате право да говорите с адвокат при условия на поверителност. Адвокатът е независим от полицията и може да Ви подпомогне при защитата на Вашите права и законни интереси. Адвокатската защита може да се осъществява от посочен от Вас защитник, като разходите са за Ваша сметка, или може да получите безплатна правна помощ от служебен адвокат по реда на Закона за правната помощ. Обърнете се към полицейските служители, ако искате да се свържете с адвокат. Полицейските служители ще Ви окажат съдействие и ще Ви предоставят допълнителна информация. Имате и право на отказ от защитник. Отказът от защитник не е окончателен и можете да го оттеглите във всеки един момент и съответно да заявите, че желаете да ползвате адвокатска защита.
2. Право на информация относно основанията за задържането
Имате право да узнаете защо сте задържан и какви са правните и фактическите основания за задържането. Ако сте задържан, защото полицейските органи имат данни, че сте извършили престъпление, имате право да получите информация относно това престъпление.
3. Право на устен и писмен превод/право на тълковник
Ако не говорите или не разбирате български език, имате право безплатно да ползвате услугите на преводач. Декларацията за правата ще Ви бъде предоставена на език, който разбирате. В случай че няма декларация за правата на съответния език, ще бъдете информиран устно за правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на преводач. След това своевременно ще Ви бъде предоставена декларация за правата на този език. Ако сте глухоням(а), глух(а) или ням(а), ще бъдете запознат(а) с основанията за задържането Ви, както и ще бъдат разяснени правата Ви на разбираем за Вас език с помощта на тълковник.
4. Право да запазите мълчание
По време на разпит от полицейските органи не сте длъжен(на) да отговаряте на въпросите относно предполагаемото престъпление. Вашият адвокат може да Ви помогне да вземете решение в тази връзка.
5. Уведомяване на друго лице относно вашето задържане/уведомяване на консулството или посолството на вашата държава
За задържането Ви съответният орган е длъжен незабавно да уведоми посочено от Вас лице. Имате право на телефонно обаждане, с което лично да съобщите на член от семейството си или на друго заинтересовано лице за своето задържане.
В случай че не сте български гражданин, имате право да се свържете с консулските власти на съответната държава, както и право да искате незабавно да се уведомяват консулските органи на държавата, чийто гражданин сте, чрез Министерството на външните работи. Ако сте гражданин на две или повече държави, може да изберете консулските органи на коя държава да бъдат уведомени за задържането Ви и с които желаете да бъде осъществена връзка.
6. Медицинска помощ
Когато сте задържан(а), имате право на медицинска помощ. Уведомете полицейските органи, ако имате нужда от медицинска помощ.
7. Право на информация за срока на задържането
Срокът за задържане започва да тече от момента, в който е ограничено правото Ви на свободно придвижване, като точният час и дата се отбелязва в заповедта за задържане независимо от времето на нейното фактическо издаване. Срокът на задържането не може да бъде повече от 24 часа.
8. Право да обжалвате пред съда законността на задържането
Имате право да обжалвате законността на задържането пред районния съд по седалището на полицейския орган. Съдът се произнася по жалбата незабавно, като решението му подлежи на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.
9. Право на свиждания и право да получавате колети и храна
Имате право на свиждания, както и право да получавате колети и храна.
10. Право да получите екземпляр от заповедта за задържане
Имате право да получите екземпляр от заповедта за задържане, която съдържа фактическите и правните основания за задържането Ви. Може да използвате Вашия екземпляр от заповедта за задържане, за да обжалвате задържането.

22/02/2023

Уважаеми приятели,

Знаете ли как протича участието на деца в съдебни и административни процедури?

Във всяко административно или съдебно производство, по което се засягат права или интереси на дете, то задължително се изслушва, ако е навършило 10-годишна възраст, освен ако това би навредило на неговите интереси. Когато детето не е навършило 10-годишна възраст, то може да бъде изслушано в зависимост от степента на неговото развитие. Решението за изслушване следва да се мотивира.
Разпоредбата на чл. 15 от Закона за закрила на детето има за цел запазване интересите на децата, като предоставя възможност, както на съда, така и на административния орган при всяко дело да бъде осигурено участието в производството на тези органи, които са призвани да пазят интересите на децата. Социалният работник действа в качеството си на гарант за защита правата и интересите на детето и именно в това качество следва да даде становище или да предостави социален доклад, отчитайки най-добрия интерес на детето. Непредоставянето на становище или доклад, както и лишаването на детето от възможността да знае за правото му на правна помощ, според константната практика, представлява съществено процесуално нарушение.

09/02/2023

Уважаеми приятели,

Актосъставителят не е длъжен да разяснява възможността да се направят възражения.

В рамките на касационно административнонаказателно производство състав на Административен съд – Хасково коментира твърдение на касатора, че не му била обяснена възможността за подаване на възражение. Съдиите посочват, че от съдържанието на процесния АУАН става ясно, че същият е подписан от нарушителя, който изрично вписал, че има възражения. Според магистратите правото на възражение е законодателно уредено в ЗАНН, но законът не вменява задължение на актосъставителя или на административнонаказващия орган устно да указват на нарушителите възможността, която законът им предоставя.
В Решение от 30.12.2022 г. по к. адм. н. д. № 879/2022 г. на Административен съд - Хасково се посочва също, че тази законодателно уредена възможност е изрично възпроизведена в АУАН, препис от който е връчен на нарушителя срещу подпис. В този смисъл фактът, че касационният жалбоподател не се възползвал от предоставеното му от законодателя право, не може да е в тежест на актосъставителя или административнонаказателния орган, респективно не са налице обстоятелства, които да са довели до опорочаване на административнонаказателното производство, а оттам за отмяна на наказателното постановление на процесуално основание.

01/02/2023

Уважаеми приятели,

Мълчаливото приемане на наследство следва да се преценява от съда във всеки конкретен случай.

Според трайно установената съдебна практика действията по мълчаливото приемане на наследство трябва да се недвусмислени. Това означава, че трябва да водят несъмнено до извод за намерение за приемане на наследство – да изразяват непоколебимо намерение. Според ВКС тези фактически или правни действия на наследника могат да са различни по вид. Поради това във всеки конкретен случай съдът трябва да извърши преценка дали са израз на такава воля за приемане.
В Решение № 10 от 08.03.2022 г. по гр. д. № 2260/2021 г. на ВКС се обръща внимание също така, че се прави разграничаване между действията по мълчаливо приемане на наследството, от една страна, и действията по временно управление на чуждо имущество и действията по обикновено управление на наследствените имоти, целящи запазването им. Приемането на наследството следва да се изрази в активни действия, които водят до промяна в наследственото имущество – прехвърляне, изменение, ограничаване, погасяване или прекратяване на права и задължения на наследодателя.

26/01/2023

Уважаеми приятели,

В Комисията за защита на потребителите е постъпила информация от ИКЕА относно установена опасност при използването на огледало LETTAN.

ИКЕА приканва всички потребители, които имат огледало LETTAN с дата на производство преди и включително 2105 (21 обозначава годината на производство, а 05 – седмицата на производство), да преустановят неговата употреба поради възможен риск от счупване на стенните крепежни елементи, което да доведе до падане и счупване на огледалото.
ИКЕА приканва всички потребители, които имат огледало LETTAN да се свържат с ИКЕА, за да получат безплатно резервни крепежни елементи за стена.

Щастлива и успешна година, приятели!
01/01/2023

Щастлива и успешна година, приятели!

29/12/2022

Уважаеми приятели,

В Комисията за защита на потребителите е постъпила информация от „Декатлон България” ЕООД относно установена опасност при използване на планински велосипед ROCKRIDER XC 500S MTB, код на модела: 8614814.

Екипите за контрол на качеството са установили проблем с вилката MANITOU MACHETE 120 mm, който може да доведе до счупването й.
„Декатлон България” ЕООД приканва своите клиенти да отидат до сервиза на най-близкия магазин Декатлон, където техниците ще проверят дали велосипедът им е засегнат от този проблем, като в случай на установен дефект велосипедът ще бъде поправен, а дефектната вилка ще бъде сменена.

Скъпи приятели,Честита Коледа! Поздравявам Ви с настъпващите новогодишни празници. Пожелавам Ви здраве, щастие, късмет и...
25/12/2022

Скъпи приятели,

Честита Коледа! Поздравявам Ви с настъпващите новогодишни празници. Пожелавам Ви здраве, щастие, късмет и много любов!

23/12/2022

Уважаеми приятели,

Знаете ли, какво представлява съизвършителството?

Съучастието представлява задружна престъпна дейност, а съизвършителството е свързано с осъществяване на изпълнителното деяние на престъплението едновременно или последователно от две или повече лица, които действат при общност на умисъла.
При усложнената престъпна дейност, и по-специално при съставните и двуактните престъпления, за наличието на съизвършителство по смисъла на чл. 20, ал. 2 от НК не е необходимо всеки от дейците да участва непременно и в двата акта на изпълнителното деяние. Достатъчно е да са си разпределили ролите, така че всеки да участва поне в един от тях.
За разлика от съизвършителството, при посредственото извършителство не се касае за извършване на изпълнителното деяние от две или повече лица. Не е налице и общност на умисъла, защото посредственият извършител използва наказателно неотговорно или заблудено лице като оръдие, посредством което осъществява намисленото престъпление. Правната доктрина и съдебната практика неизменно приемат, че за формата на вината се съди не по обясненията на дееца, а по неговите действия.

Днес е международен ден срещу насилието ...Сега си представете дете, ненавършило двугодишна възраст.Представете си как р...
25/11/2022

Днес е международен ден срещу насилието ...

Сега си представете дете, ненавършило двугодишна възраст.
Представете си как родителите му са разделени и помежду им съществуват неразбирателства. Имат следващи връзки.
Представете си как единият родител ограничава срещите между другия родител и детето, без да има съдебно решение за това.
Представете си как новият приятел/приятелка малтретират детето, докато родителят, който ограничава срещите между детето и другият родител, е на работа (поне така заявява) ...
Представете си как тормозът над детето продължава седмици наред, а родителят не прави нищо, за да го прекрати ...
Представете си как детето е със спукан череп и има отток на мозъка.
Представете си как в продължение на седмица детето два пъти си гълта езика и част от зъбките му са избити ...
Представете си раните върху детското личице ...
Видяхте ли сълзите в очите му?

Насилието съществува и е между нас. Всеки ден се сблъскваме с него и не трябва да го подминаваме, когато го забележим. Това е насилието, срещу което трябва да се борим!
Аз го правя. А вие?

Скъпи приятели,Ограничаването на правото на пътуване на дете - само или със семейството, ограничаването на възможностите...
22/11/2022

Скъпи приятели,

Ограничаването на правото на пътуване на дете - само или със семейството, ограничаването на възможностите му за посещение на други държави, по същество ограничава основни права и свободи на детето, регламентирани и защитени от закона.

Етикети адвокат, адвокат Цанко Славчев, бащинство, брак, деца, Издръжка, наказание, Наказателен кодекс, Наказателно постановление, неимуществени вреди, неплащане н....

11/11/2022

Уважаеми приятели,

За да се паркира на място, предназначено за превозни средства на хора с увреждания, превозното средство следва да се ползва от лице с трайни увреждания.

Правото на хората с увреждания да паркират на обособените и обозначени места зависи от влизане в сила на решението на органите на медицинската експертиза – ТЕЛК, с което е призната вид и степен на увреждане 50 или над 50 на сто по аргумент от §1 т.2 от ДР на Закона за хората с увреждания.
Съгласно административно-наказателната разпоредба на чл. 178д от ЗДвП се наказва с глоба в размер на 200 лeвa лице, което без да има това право, паркира на място, определено за превозно средство, обслужващо хора с трайни увреждания, или за превозно средство, приспособено и управлявано от хора с трайни увреждания.
Административно-наказателния състав на чл. 178д от ЗДвП визира поведение, което противоречи на забраната на чл. 98, ал. 2, т. 4 от ЗДвП – паркирането е забранено на места, определени за хора с трайни увреждания.
Обособяване на паркоместа за хората с увреждания е задължение, което удовлетворява правото на тези лица на достъпна градска среда.

Скъпи приятели, На 8 ноември българската полиция отбелязва своя празник. Честването на 8 ноември, като професионален пра...
08/11/2022

Скъпи приятели,

На 8 ноември българската полиция отбелязва своя празник.

Честването на 8 ноември, като професионален празник на българските полицаи е въведено през 1924 г. по инициатива на Софийския градоначалник о.з. подполковник Георги Кисьов. За определяне на светеца – патрон на полицията, е потърсена консултация от Светия синод. Писменото мнение на Митрополит Стефан изяснява:“Всички ангели, които са отредени да се борят за мира и правдата, за реда и справедливостта се намират под началството на великия Архистратег Михаил. Този празник, който олицетворява и на небето ред, власт и дисциплина и царуване на истината, правдата и любовта, много подхожда на патронен празник на полицията, която има за цел да се грижи за реда, спокойствието, сигурността и спазване на законите в страната, чрез които се гарантират животът, имотът и свободата на гражданите”.

Уважаеми колеги, бъдете здрави, всеотдайни, непримирими и се борете за правдата!

Скъпи приятели, Споделям една тревожна статистика на Държавната агенция за закрила на детето, която следва да насочи вни...
21/10/2022

Скъпи приятели,

Споделям една тревожна статистика на Държавната агенция за закрила на детето, която следва да насочи вниманието ни към децата и тяхното здраве.

Децата и възрастните, които полагат грижи за тях, следва да знаят, че на Националната телефонна линия за деца 116 111 има кой денонощно безплатно и анонимно да ги изслуша и да помогне.

От началото на този месец до 16 октомври, постъпилите обаждания на Националната телефонна линия за деца 116 111 на Държавната агенция за закрила на детето са 1218. Провед....

Малко позакъсняла реакция от служителите на МВР ...
18/10/2022

Малко позакъсняла реакция от служителите на МВР ...

Полицаите признаха, че тестовете за наркотици, които от години се използват за контрол на шофьорите, са ненадеждни. Това обаче се…

17/10/2022

Уважаеми приятели,

Знаете ли как се реализира на наказателната отговорност при неплащане на дължима издръжка?

Трайната съдебна практика възприема, че задължението за издръжка цели да задоволи ежедневните нужди на лицата, които са неработоспособни и не могат да се издържат от имуществата си.
Издръжката трябва да се доставя периодично, за да се избегне неблагоприятната последица на едно продължително забавяне на издръжката, при което нуждаещият се би останал без средства, които да задоволяват нуждите му. Ето защо законът посочва, че тя следва да се плаща ежемесечно.
Съгласно разбиранията на ВКС, престъплението по чл. 183 от НК, засягащо обществените отношения в семейството, се осъществява чрез бездействие и намира обективен израз в неизпълнение на влязло в сила решение за плащане на издръжка, в размер на две или повече месечни вноски. Върховните съдии постановяват, че за ангажиране на наказателната отговорност на извършителя за визираното продължено престъпно посегателство е изискуемо обаче инкриминираното неизпълнение на алименти /неплащане на издръжка на съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра/ да е съзнателно. Според Върховния касационен съд, престъплението по чл. 183, ал. 1 от НК е типично продължено престъпление, осъществявано чрез трайно, непрекъснато, „продължаващо" бездействие, докато не настъпят обстоятелства за неговото прекратяване, зависещи или не от волята на дееца.

05/10/2022

Уважаеми приятели,

Знаете ли как съдът разрешава спорове при прекратяване на трудовия договор от работодателя с предизвестие?

За българския съд прекратяването на трудовия договор с предизвестие е субективно потестативно право на страните да прекратят трудовия договор по своя инициатива в посочените от закона случаи.
Върховните съдии обясняват, че основанията за прекратяване на трудовия договор са установени по нормативен ред и са изчерпателно изброени. Всяко от тях съдържа фактически състав, който не се припокрива с никой друг. Затова те са взаимно незаменяеми, а в по-голямата си част са и несъвместими. Работодателят трябва да определи кое от тях да приложи в съответствие с фактите от действителността.
ВКС обяснява, че когато трудовият договор се прекратява с предизвестие, конститутивното действие по прекратяване настъпва с изтичане срока на предизвестието, а издаваната заповед за прекратяване на трудовия договор има само констативен характер. Съдът подчертава, че независимо от това съществуващото противоречие в посочените основания за прекратяване на трудовото правоотношение в предизвестието и заповедта води до незаконност на уволнението, доколкото за работника и служителя не съществува яснота, на какво основание договора му е бил прекратен за да защити правата си. ВКС е имал също така повод да посочи, че преценката на работодател, дали да отправи предизвестие при уволнение или да изплати на уволнения работник обезщетение за неспазения срок, е за целесъобразност, където съдебният контрол е недопустим.

13/09/2022

Уважаеми приятели,

От Агенция по вписванията напомнят, че на 30.09.2022 г. изтича срокът за подаване на годишните финансови отчети за 2021 г.

Отчетите се подават в търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел със заявление по образец Г2 на хартиен носител, в териториалните звена на Агенцията по седалищата на окръжните съдилища или по електронен път.
Държавна такса не се заплаща.

05/09/2022

Скъпи приятели,

Върховният касационен съд постанови тълкувателно решение по въпрос за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди при установено съпричиняване от страна на пострадалия.

С Тълкувателно решение № 1/2021 от 01.08.2022 г. по Тълкувателно дело № 1/2021 г. Общото събрание на Гражданската и Търговската колегии на Върховния касационен съд реши:
При прилагане разпоредбата на чл. 51, ал. 2 от Закона за задълженията и договорите преценката на съда за размера на справедливото обезщетение за неимуществени вреди от деликт не е ограничена от заявената претенция, но не може да се присъди сума, надхвърляща поисканата в петитума на исковата молба.
Самото решение можете да намерите на следния линк :

Скъпи приятели,Наследството се придобива с приемането му.За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лиц...
29/08/2022

Скъпи приятели,

Наследството се придобива с приемането му.
За да се ангажира отговорността на наследниците на починало лице, за негови задължения, е необходимо те да са приели наследството му.

Етикети адвокат, адвокат Цанко Славчев, Закон за наследството, Издръжка, иск срещу наследник, наказание, Наказателен кодекс, наказателен процес, Наказателно постан...

08/08/2022

Дали едно деяние е обида, зависи от отношението на дееца

Относно различните състави на обидата по българското законодателство практиката на Върховния касационен съд приема, че санкционирането на обидата и хулиганството цели защита на честта и достойнството на хората. От значение за съставомерността на едно деяние е както субективното отношение на дееца, така и обективните обстоятелства. Думи, които не са в разрез с общоприетия морал, не могат да бъдат счетени от съда за обида.
В литературата се поддържа, че разграничаването на обикновената обида от разпоредбите за военна обида или дребно хулиганство, засягащи пряко или косвено честта и достойнството на другиго, изисква внимателен анализ на обективните факти, отнасящи се до съставомерните признаци на деянията, като се отчитат особеностите на отношението на субекта към обекта на посегателство във всеки конкретен случай.

Идва ли краят на "вечната" полицейска регистрация?Състав на Върховния административен съд е установил, че Законът за МВР...
29/07/2022

Идва ли краят на "вечната" полицейска регистрация?

Състав на Върховния административен съд е установил, че Законът за МВР не предвижда възможност за заличаване на полицейската регистрация, дори и след настъпване на реабилитация, поради което е отпратил запитване до Съдът на Европейския съюз, с въпроса допустима ли е вечна полицейска регистрация, каквато е на практика тя за всеки осъждан в България, независимо от престъплението, което е извършил и от времето, което е минало след изтърпяване на наказанието?

Допустима ли е вечна полицейска регистрация, каквато е на практика тя за всеки осъждан в България, независимо от престъплението, което…

27/07/2022

Уважаеми приятели,

Знаете ли, какво представлява реабилитацията?

Реабилитацията е юридическо явление, което заличава факта на самото осъждане. Реабилитацията може да настъпи, както автоматично (по право) така и чрез изрично поискване до съда. Възможността за реабилитация е поставена в зависимост от определени срокове. В определени случаи като например неизтърпяване на наложено наказание, съдилищата няма да допуснат реабилитация. Наличието на амнистия изключва необходимостта от реабилитация и съответно съдът ще отхвърли искане за реабилитация от амнистирано лице като ненужно.
Реабилитацията заличава последиците от осъждането за в бъдеще, с изключение на изрично посочените в закона случаи.

11/07/2022

Уважаеми приятели,

Преценката за личността на дееца е конкретна при определяне на наказанието.

Видно от разпоредбата на чл. 36, ал. 1 НК, наказанието се налага, за да се поправи и превъзпита осъденият към спазване на законите и добрите нрави, както и да се въздейства предупредително върху него и да му се отнеме възможността да върши други престъпления - т.е., преди всичко е поставена специалната превенция. Едва на трето място се формулира като цел възпитателното и предупредително въздействие върху другите членове на обществото. Несъмнено генералната превенция трябва да бъде съобразявана, но едва след внимателна преценка на индивидуалната такава, и респективно те прецизно да бъдат съотнесени. Наказанието не може да има за цел причиняване на физическо страдание или унижаване на човешкото достойнство.
Към подобен извод насочва и разпоредбата на чл. 66, ал. 1 НК. Според същата, наред с изискването за присъствие на ясните законови предпоставки- наложеното наказание лишаване от свобода да е до три години и лицето да не е осъждано на лишаване от свобода за престъпление от общ характер, налични за процесния подсъдим- стои и изискването съдът да намери, че за постигане целите на наказанието и преди всичко за поправянето му не е наложително той да изтърпи ефективно отмереното наказание.
Както е известно, и наказателноправната теория, и съдебната практика са предписали постановката, от която се ръководят решаващите органи в такива случаи- преценката за личността на дееца. Същата трябва да е винаги конкретна, с оглед информацията от съответните доказателствени източници.
Що се касае до генералната такава, възпитателното и предупредително въздействие върху другите членове на обществото ще бъдат изпълнени чрез наложеното на подсъдимия наказание и начина на неговото изтърпяване, най-малко като те самите бъдат мотивирани да спазват строго всички правила, изисквани при опериране с правнорегламентирана дейност.
Не е необходимо дееца да бъде изолиран от обитаваната от него среда, за да бъдат ефикасно изпълнени заложените в чл. 36 НК цели.

Address


1463

Alerts

Be the first to know and let us send you an email when Адвокат Цанко Славчев posts news and promotions. Your email address will not be used for any other purpose, and you can unsubscribe at any time.

Contact The Business

Send a message to Адвокат Цанко Славчев:

Share

Comments

Уважаеми приятели,

От МВР съобщават, че до 20 март включително, на територията на цялата страна е в ход специализирана полицейска операция по линия на безопасността на движението по пътищата.

Основен акцент е недопускането на управление на моторни превозни средства след употреба на алкохол, наркотични вещества и/или техните аналози, както и шофиране от неправоспособни водачи. Екипите ще следят и за нарушения, свързани с неправилно изпреварване и неправомерно навлизане в лентата за насрещно движение.

https://mvr.bg/press/актуална-информация/актуална-информация/новини/преглед/новини/засилени-проверки-за-недопускане-на-управление-на-мпс-след-употреба-на-алкохол-или-наркотични-вещества
Мили дами, честит празник!
Бъдете все така нежни и красиви, горди и уверени, смели в мечтите и начинанията си и никога не забравяйте, че вашето призвание е да правите света по-добър!
А ние … ние ще ви обичаме и редом до вас ще посрещаме несгодите, за да можем заедно да преодоляваме всяко едно препятствие!
Нека усмивка да грее върху всяко едно женско лице ❤️
Уважаеми приятели,

Агенция по вписванията предупреждава, че в същата са постъпили сигнали за заблуждаващи телефонни обаждания към граждани, в които неизвестни лица, представящи се за служители на Агенция по вписванията информират за дължими такси в размер на 150 лв.

По този повод от Агенция по вписванията напомнят, че за предоставяните от Агенцията услуги се дължат единствено такси, регламентирани в Тарифа за държавните такси, които се заплащат по електронен път, чрез банков превод или на място в териториалните служби на Агенция по вписванията.
https://portal.registryagency.bg/preview-news/109
Уважаеми приятели,

Представям ви водещата практика на съдилищата относно допускането на доказателства пред въззивната инстанция в наказателния процес.

Съдебната практика приема, че в разпоредителното заседание по чл. 327 НПК въззивния състав се произнася по доказателствените искания направени с жалбите или протеста, за да прецени, налага ли се и в какъв обем провеждането на съдебно следствие. Изтъква се, че произнасянето на втората инстанция по реда на чл. 327 от НПК в закрито заседание относно необходимостта от разпит на подсъдимите, не го освобождава от задължението да предостави в пълна степен възможност на осъдения да даде обяснения в какъвто обем пожелае по повдигнатото му обвинение.
Според върховните съдии свидетелите, разпитани в първоинстанционния съд, се допускат във въззивната инстанция, ако съдът приеме, че е необходим техния повторен разпит, или когато техните показания ще се отнасят до новооткрити обстоятелства. За да мотивира виждането си относно необходимостта от събиране на доказателства и провеждане на въззивно съдебно следствие, съдът следва предварително да е проучил материалите по делото, да се е запознал с присъдата и със събраните от първата инстанция доказателства. Само тогава може адекватно да съобрази дали наличните доказателства са достатъчни за установяване на дадени факти или следва да се съберат и допълнителни доказателства.
Уважаеми приятели,

Съгласно неизменната практика на Върховния касационен съд, при определяне на издръжката на ненавършили пълнолетие деца, съдът изхожда от нуждите на децата и възможностите на родителите им съобразно конкретиката на случая, като се отчитат и грижите на родителя, при когото се отглеждат децата.

По начало и двамата родители дължат издръжка за своето ненавършило пълнолетие дете, като родителят който полага преките грижи по отглеждането му я осигурява в натура, а другият родител я заплаща.
Когато при спор за определяне местоживеенето и предоставяне на родителските права, те бъдат възложени на родителя, при когото детето не е живяло до този момент, другият родител ще дължи парична издръжка от момента на предаването му на оторизирания родител. Ако той бъде осъден да заплаща издръжка от влизане на решението в сила, за периода до привеждането му в изпълнение ще е налице двойно изпълнение на задължението. Затова издръжката в натура следва да се трансформира в парично задължение когато започне изпълнението на решението.
Уважаеми приятели,

Опаковането на доказателства при претърсване и изземване не е задължително?

Опаковането на веществените доказателства не е задължително условие за тяхното надлежно приобщаване към доказателствата по делото. Разпоредбата на чл. 163, ал. 6 от НПК предвижда действително тяхното опаковане на място от където са иззети, но с уговорката, ако това е необходимо. Очевидно е предоставена преценка на разследващия орган дали да стори това на мястото на огледа или претърсването, предвид характера на веществените доказателства и спецификата им. Такова опаковане може да се осъществи и впоследствие, като е възможно и преопаковане на веществените доказателства с оглед на тяхното изследване. Основният въпрос, който следва да се анализира от инстанциите по същество, е дали е проследима връзката между иззетите и изследвани обекти.
Поради гореизложеното с Решение № 60166 от 19.11.2021 г. по н. д. № 718/2021 г. ВКС приема, че обстоятелството, че не е установено с нужната категоричност опаковането в чували и етикетирането с подписи на поемните лица, не може задължително да дискредитира веществените доказателства.
Уважаеми приятели,

От тази година подаването на годишен финансов отчет ( ГФО ) към Агенция по вписванията е освободено от заплащане на държавна такса.

https://portal.registryagency.bg/preview-news/104
Уважаеми приятели,

Представям ви извадка от практиката на съдилищата по делата за телесна повреда.

Българският съд е категоричен, че, здравето на човек, дори и увредено, е обект на защита поради което накърняването му съставлява телесна повреда по Наказателния кодекс. Характерът и степента на увреждането се определят към момента на причиняването на телесната повреда, а не в по-късно. Съдилищата признават, че установяването на субективната страна на телесните повреди поначало поражда трудности. Те се дължат на особеностите на обективната страна на тези престъпления, които се отразяват и в съзнанието на дееца. Така, върховните съдии посочват, че за умисъла на дееца да извърши телесна повреда може да се съди само като се направи пълна преценка на средството, с което си е послужил, насоката и силата на ударите, разстоянието и положението, от което са нанесени и върху каква част от тялото са били насочени. Съществува богата практика относно различните хипотези на нанасяне телесна повреда. Така например съдилищата са имали случаи да уточнят, че при тежка телесна повреда не е необходимо слепотата да е абсолютна, достатъчно е увреденият да няма възможност да възприема предмети от близко. За средната телесна повреда се приема и избиването на млечни зъби на деца в периода на тяхното подменяне, освен когато млечният зъб е престанал да изпълнява функцията си поради появяване на израстващия зъб. Съдилищата приемат, че е налице обезобразяване в случаи като дълбоки порезни рани на лицето, парализа на лицев нерв, отнемане или изменения в нормалното положение на нос, ухо, устни, вежди или клепачи, деформиране на снага, походка, мускулатура и форма на крайници и др.
Уважаеми приятели,

Знаете ли как се заличава факта на осъждането?

В чл. 85, ал. 1 от Наказателния кодекс императивно се посочва, че реабилитацията заличава осъждането.
Реабилитацията може да настъпи, както автоматично (по право) така и чрез изрично поискване до съда. Възможността за реабилитация е поставена в зависимост от определени срокове. В определени случаи като например неизтърпяване на наложено наказание, съдилищата няма да допуснат реабилитация.
За да бъде уважена молба за реабилитация законодателят е установил изискване за кумулативно наличие на следните предпоставки – в течение на три години от изтичане срока на наложеното с присъдата или намалено с работа или помилване наказание, осъденият да не е извършил друго престъпление, наказуемо с лишаване от свобода или с по-тежко наказание; да е имал добро поведение и да е възстановил причинените вреди при умишлено престъпление. При отсъствието на което и да е от тези условия съдебната реабилитация е недопустима, поради което в производството по реда на чл. 435 от НПК наличието на законовите предпоставки следва да се установи, посредством всички допустими от НПК способи и средства
Наличието на амнистия изключва необходимостта от реабилитация и съответно съдът ще отхвърли искане за реабилитация от амнистирано лице като ненужно.
Уважаеми приятели,

Столична дирекция на вътрешните съобщи за нов вид измама.

"В последните месеци са регистрирани множество сигнали от граждани за измами и опити за измамни схеми на територията, обслужвана от СДВР. Извършителите на подобен род престъпление се обаждат по телефона на граждани и се представят за служители на различни търговски банки. Под различни предлози се опитват да получат информация за издадените на тяхно име банкови карти, потребителски имена и пароли за електронно банкиране. В последствие реализират плащания без знанието и съгласието на титулярите.
В тази връзка от СДВР напомнят:
Банковите институции нямат практика да изискват чрез телефонно обаждане или имейл кореспонденция предоставянето на лични данни от свои клиенти.
За да бъде ефективна превенцията срещу подобен род престъпления, при получаване на подобно обаждане, моля сигнализирайте органите на МВР."
Уважаеми приятели,

„Български пощи“ ЕАД уведомява, че от името на дружеството се изпращат фалшиви имейли.

Във всички фалшиви имейли се изисква получателят да предостави данни от банкова карта и др.
Нека да бъдем внимателни!

https://www.bgpost.bg/bg/news/3300
Правото на защита може да се осъществява пред всички държавни учреждения, а не се ограничава в рамките на съдебния процес.

Съгласно нормата на чл. 56 от Конституцията на Република България всеки гражданин има право на защита, когато са нарушени или застрашени негови нрава или законни интереси. В държавните учреждения той може да се явява и със защитник. Конституционните разпоредби имат непосредствено действие. На тях всеки гражданин може да се позове директно.
Правата на гражданите са гарантирани и с разпоредбата на чл. 29, ал. 1 от Закона за адвокатурата, по силата на който пред съда, органите на досъдебното производство, административните органи и други служби в страната, адвокатът или адвокатът от Европейския съюз е приравнен със съдията по отношение на дължимото му уважение и му се дължи съдействие като на съдия.
https://bit.ly/3n0FwIX
#}