Notary Public Chanthaburi 096-830-5990

Notary Public Chanthaburi 096-830-5990 สำนักงานกฏหมายและทนายความ
รับว่าคว

 #กฎหมายใหม่ 51.2 ผ่อนรถต่อไม่ไหว ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ https://justicechannel.org/new-laws/newlaw51-2การค้างชำระค่างวดรถ...
01/04/2023

#กฎหมายใหม่ 51.2 ผ่อนรถต่อไม่ไหว ควรไปต่อหรือพอแค่นี้ https://justicechannel.org/new-laws/newlaw51-2
การค้างชำระค่างวดรถ 3 งวดติดกัน และได้รับหนังสือแจ้งจากไฟแนนซ์ให้ชำระค่างวดที่ค้างไว้ อย่างน้อย 30 วัน (รวมเวลาประมาณ 4 เดือน ก่อนถูกยึดรถ) มี 3 ทางเลือกก่อนรถถูกยึด คือ
1. ปรับโครงสร้างหนี้ขอปรับลดค่างวด ยืดเวลาการผ่อนชำระ หรือผ่อนชำระ แบบขั้นบันได

2. รีไฟแนนซ์ใหม่ ขอสินเชื่อก้อนใหม่มาจ่ายเงินกู้ก้อนเดิมหรือลดดอกเบี้ยให้ต่ำลง ยืดระยะเวลาให้นานขึ้น

3. เปลี่ยนสัญญาผู้เช่าซื้อโอนสิทธิ์หรือการเปลี่ยนสัญญารถ ให้ผู้อื่นมาเป็นผู้เช่าซื้อรถแทน โดยผู้เช่าซื้อคนใหม่จะเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรง รับหน้าที่ผ่อนชำระค่างวดเช่าซื้อ ครอบครองและใช้รถที่เช่าซื้อ
ถ้าไม่ชำระค่างวดที่ค้าง ผู้ให้เช่าซื้อมีสิทธิ "ส่งหนังสือขอกเลิกสัญญาเช่าซื้อ" และติดตาม "ยึดรถ" คืนได้
ขั้นตอนติดตาม"ยึดรถ" ของไฟแนนซ์

#ถ้าไม่นำรถมาคืนไฟแนนซ์
1.ไฟแนนซ์ฟ้องคดีแพ่ง
- มีหมายศาลให้ผู้เช่าซื้อไปไกล่เกลี่ยในศาล ต้องไปตามวัน เวลาที่ศาลระบุในคำฟ้อง เพราะจะมีโอกาสขอผ่อนชำระได้ และขอให้ศาลลดหนี้ให้ได้
- ไม่ได้รับหมายศาล แต่มีหนังสือให้นำเงินไปชำระหนี้และมีคำบังคับจากศาลพิพากษาให้นำรถไปคืนหรือชำระราคารถ ผู้เช่าซื้อควรขอให้ศาลพิจารณาคดีใหม่ เนื่องจากไม่ได้รับหมายศาล
- ได้รับหมายศาล แต่ไม่ไปตามที่ศาลนัด จะทำให้เสียสิทธิการเจรจาหรือไฟแนนซ์อาจเรียกราคาสูงกว่าความเป็นจริงและศาลพิพากษาตามไฟแนนซ์ร้องขอ โดยผู้เช่าซื้อไม่ได้ใช้สิทธิคัดค้าน

2.ไฟแนนซ์ฟ้องคดีอาญา
- มีความผิดฐานยักยอกทรัพย์ ไฟแนนซ์ฟ้องคดีหรือแจ้งความภายใน 3 เดือน หากมีรถคืนควรรีบคืนทันที เพื่อให้ไฟแนนซ์ถอนแจ้งความ แต่หากไม่มีรถคืนอาจมีความผิด ต้องติดตามหารถให้เจอและแจ้งไฟแนนซ์ให้ยึดรถ หรือเจรจาขอผ่อนจ่าย
#ไฟแนนซ์ยึดรถไปแล้ว
1.ใช้สิทธิ/โอนสิทธิซื้อรถได้
- มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน เพื่อให้ "ให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ"ผู้เช่าซื้อใช้สิทธิซื้อก่อน ภายใน 20 วัน
- ถ้าผู้เช่าซื้อไม่ใช้สิทธิซื้อ “ให้ผู้ค้ำประกันใช้สิทธิซื้อ”
- ผู้เช่าซื้อหรือผู้ค้ำประกันโอนสิทธิซื้อ "ให้บุคคลภายนอกได้"
2.ได้รับแจ้งวันขายทอดตลาด
- มีหนังสือแจ้งให้ผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน ทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนวันประมูลหรือวันขายทอดตลาด
- ห้ามปรับลดราคายกเว้นมีหนังสือแจ้งราคาที่จะปรับลดให้ทราบก่อน
- ห้ามผู้ให้เช่าซื้อเข้าสู้ราคาในการประมูลหรือขายทอดตลาด
#รับคืนหรือชดใช้หนี้ส่วนต่าง
- ถ้าขายได้ราคาเกินกว่ามูลหนี้ ส่วนที่ขาดตามสัญญาเช่าซื้อผู้ให้เช่าซื้อต้อง "คืนเงินส่วนที่เกิน" ให้แก่ผู้เช่าซื้อ
- ถ้าขายได้ราคาน้อยกว่ามูลหนี้ส่วนที่ขาดตามสัญญาเช่าซื้อ ผู้เช่าซื้อต้อง "รับผิดในส่วนที่ขาด"
หากผู้เช่าซื้อถูกละเมิดสิทธิจากผู้ประกอบธุรกิจ ขอรับคำปรึกษาได้ทาง สายด่วน 1166 หรือร้องทุกข์ ผ่านแอปพลิเคชัน OCPB Connect หรือผ่านทางเว็บไซต์ www.ocpb.go.th ได้ตลอด 24 ชั่วโมง
#อ้างอิง
1. ประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจให้เช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์ เป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ. 2565https://ratchakitcha.soc.go.th/documents/139D245S0000000002600.pdf

2. พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 และแก้ไขพิ่มเติม (มาตรา 35 ทวิ) http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A434/%A434-20-9999-update.htm

3. พระราชกฤษฎีกากำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการกำหนดธุรกิจที่ควบคุมสัญญาและลักษณะของสัญญา พ.ศ. 2542 (มาตรา 3, 4, 5) http://web.krisdika.go.th/data/law/law2/%A434/%A434-2a-2542-a003.htm
#เครดิตสำนักงานกิจการยุติธรรม

 #ผู้ประกอบการต้องรู้... #ถ้าขายเมนูกัญชาคิดจะขายอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชา ต้องรู้ !! หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการนำใบกัญช...
09/07/2022

#ผู้ประกอบการต้องรู้... #ถ้าขายเมนูกัญชา
คิดจะขายอาหารที่มีส่วนประกอบจากกัญชา ต้องรู้ !! หลักเกณฑ์และข้อกำหนดการนำใบกัญชามาใช้ทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารในสถานประกอบกิจการอาหาร เพื่อสุขภาพและความปลอดภัยของผู้บริโภค https://justicechannel.org/.../restaurant-must-know...
#สิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้และเอาส่วนไหนมาใช้ทำอาหารได้บ้าง ?
กัญชา เป็นพืชในสกุล Cannabis และวัตถุหรือสารต่างๆ ที่เป็นส่วนของพืชกัญชาที่ไม่จัดเป็นยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 และสามารถนำมาใช้เป็นประกอบอาหารตามกฎหมายว่าด้วยอาหารได้ คือ ใบของพืชกัญชาสด ซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมา
“ใบกัญชา” หมายความว่า ใบของพืชกัญชาสดซึ่งไม่มียอดหรือช่อดอกติดมา (Cannabis) ชื่อวิทยาศาสตร์ Cannabis indica Lam. หรือ Cannabis sativa L. ซึ่งผู้ประกอบการหรือแม่ค้านำใบกัญชามาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหารได้เช่น ตลาด สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะได้
#ทำหรือปรุงอาหารได้ที่ไหน ?
“สถานประกอบกิจการอาหาร” ที่ต้องการนำใบกัญชามาใช้เป็นส่วนประกอบในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร เพื่อจำหน่ายในสถานประกอบกิจการอาหาร โดยต้องจัดเก็บใบกัญชาที่สะอาด ถูกสุขลักษณะ เป็นสัดส่วน อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เหมาะสม ไม่ทำให้เกิดเชื้อรา หรือเน่าเสีย และควบคุม กำกับการจำหน่วยอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ เพื่อเป็นการคุ้มครองผู้บริโภคในด้านความปลอดภัยของอาหารที่จำหน่าย มีที่ไหนบ้าง
- ตลาด เช่น ตลาดสด ตลาดนัด
- สถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร เช่น ร้านอาหาร ภัตตาคาร
- การจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม) เช่น ร้านค้าแผงลอย รถเข็นอาหาร
#สถานประกอบกิจการอาหารและผู้ประกอบการต้องแจ้ง !
ร้านค้าหรือร้านอาหาร ต้องสื่อสารข้อมูลด้านสุขภาพและด้านความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคเกี่ยวกับการจำหน่ายอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบของอาหาร ดังนี้
1) จัดทำข้อความที่แสดงข้อมูลเป็นสถานประกอบกิจการอาหารที่มีการใช้กัญชา
2) แสดงรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาทั้งหมด
3) แสดงข้อมูลปริมาณการใช้ใบกัญชาเป็นส่วนประกอบต่อรายการอาหาร
4) แสดงข้อแนะนำเพื่อความปลอดภัยในการบริโภคอาหารหรือเครื่องดื่มที่มีใบกัญชาเป็นส่วนประกอบ ตาม QR Code แนบท้ายประกาศนี้
5) แสดงคำเตือนรายการอาหารที่มีการใช้ใบกัญชาให้แก่ผู้บริโภคทราบ ดังต่อไปนี้
(ก) ข้อความ “เด็กและวัยรุ่นช่วงอายุน้อยกว่า 18 ปี สตรีมีครรภ์ และสตรีให้นมบุตร ไม่ควรรับประทาน”
(ข) ข้อความ “หากมีอาการผิดปกติ ควรหยุดรับประทานทันที”
(ค) ข้อความ “ผู้ที่แพ้หรือไวต่อสารเตตราไฮโดรแคนนาบินอล (Tetrahydrocannabinol, THC) หรือสารแคนนาบิไดออล (Cannabidiol, CBD) ควรระวังในการรับประทาน”
(ง) ข้อความ “อาจทำให้ง่วงซึมได้ ควรหลีกเลี่ยงการขับขี่ยานพาหนะ หรือทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักรกล”
6)ห้ามแสดงข้อความหรือโฆษณาสรรพคุณในการป้องกัน หรือรักษาโรค
ทั้งนี้ หากผู้ประกอบการฝ่าฝืน ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ หรือมีการดำเนินกิจการที่อาจก่อให้เกิดเหตุอันเป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถสั่งแก้ไขหรือปรับปรุงให้ถูกต้องได้ และถ้าหากผู้ประกอบการไม่ดำเนินการการแก้ไขใดๆ เจ้าพนักงานท้องถิ่นสามารถสั่งให้หยุดดำเนินกิจการไว้ได้ในทันที หรือชั่วคราวไปจนกว่าจะเป็นที่พอใจว่าได้ปราศจากอันตรายแล้ว ซึ่งเจ้าพนักงานท้องถิ่นจะกำหนดระยะเวลาที่ต้องปฏิบัติตามคำสั่งไว้ตามสมควร เว้นแต่กรณีที่มีคำสั่งให้หยุดดำเนินกิจการทันที ตามพ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 45 และ 46
อ้างอิง :
1. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร พ.ศ.2565
https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/download/?did=208766&id=90623&reload=
2. ประกาศกรมอนามัย เรื่อง การนำใบกัญชามาใช้ในการทำ ประกอบ หรือปรุงอาหาร ในสถานประกอบกิจการอาหาร (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.2565
https://laws.anamai.moph.go.th/th/practices/download/?did=210205&id=94233&reload=
3. พ.ร.บ.การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มาตรา 45 และ 46
ที่มา สำนักงานกิจการยุติธรรม

ตายแล้ว…มรดกเป็นของใคร? RIP.....คุณแตงโมด้วยครับครอบครัว คือ คนที่เรารัก คนใกล้ชิด และคนอื่นๆ อีกมากมาย เคยสงสัยไหมครับว...
05/03/2022

ตายแล้ว…มรดกเป็นของใคร? RIP.....คุณแตงโมด้วยครับ
ครอบครัว คือ คนที่เรารัก คนใกล้ชิด และคนอื่นๆ อีกมากมาย เคยสงสัยไหมครับว่า ใครบ้างที่จะได้รับมรดกถ้าเราเสียชีวิต?
>> การทำพินัยกรรม เป็นอีกวิธีหนึ่งที่จะแสดงเจตนา…ที่จะให้ทรัพย์สินของเราตกเป็นของบุคคลบางคนในกรณีที่เราเสียชีวิต ซึ่งการทำพินัยกรรมต้องทำตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กฎหมายกำหนด และบ่อยครั้งในกรณีที่เราไม่ได้ทำพินัยกรรมไว้ อาจทำให้เกิดปัญหาในการแบ่งมรดกภายในครอบครัวได้นะครับ
“กองมรดก” ได้แก่
1) ทรัพย์สิน เช่น เงิน รถยนต์ บ้าน เป็นต้น
2) ความรับผิด เช่น หนี้ ค่าเสียหาย
3) สิทธิหน้าที่ เช่น สิทธิครอบครองที่ดิน เช่าทรัพย์
ถ้าไม่ได้ทำพินัยกรรมเอาไว้ มรดกจะตกเป็นของใคร ใครบ้างที่มีสิทธิรับมรดกตามกฎหมาย ??
>> ผู้มีสิทธิ์ได้รับมรดกตามกฎหมาย มีดังนี้ครับ
– ผู้สืบสันดาน (ลูก,หลาน,เหลน)
– พ่อ แม่
– พี่น้องแท้ๆ
– พี่น้องคนละพ่อแม่
– ปู่ ย่า ตา ยาย
– ลุง ป้า น้า อา
(ที่มา : ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1599-1635 )
เครดิต สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำหรับท่านที่มีปัญหากฏหมาย คดีความ
ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer
>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~buddylawyerโทรเลย 0968305990
ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻

24/10/2021
04/02/2021
กฎหมายน่ารู้ 85: แจ้งความคดีอาญาอย่างไร?เรื่องไม่เงียบเป้าหมายการแจ้งความ คือ ต้องการให้ตำรวจดำเนินการต่อผู้กระทำความผิด...
23/01/2021

กฎหมายน่ารู้ 85: แจ้งความคดีอาญาอย่างไร?เรื่องไม่เงียบ
เป้าหมายการแจ้งความ คือ ต้องการให้ตำรวจดำเนินการต่อผู้กระทำความผิดทางอาญา เป็นต้นว่า ถูกลักทรัพย์/โดนทำร้ายร่างกาย/โดนหมิ่นประมาทหรือการทำผิดทางอาญาอื่นๆ
ตำรวจจะสอบสวนหรือสืบสวน แล้วก็จัดการกับคนกระทำหรือสงสัยว่ากระทำความผิดนั้นให้กับเรา การแจ้งความจึงไม่จำเป็นว่าเราจะรู้ถึงข้อกฎหมายว่า เป็นความผิดข้อหาอะไร ตำรวจจะปรับบทกฎหมายตามข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้น ผู้แจ้ง/ผู้เสียหาย เพียงต้องรู้ว่าเป็นเรื่องทางอาญา ไม่ใช่เรื่องทางแพ่ง หากได้รับความเสียหายนี้นจะมีความผิดทางอาญา ก็ไปหาตำรวจแล้วแจ้งความได้เลย
แจ้งความปกติจะต้องเป็น "ผู้เสียหาย" หรือผู้มีอำนาจจัดการแทน แล้วถ้าหากไม่ใช่เรื่องของเราจะไปแจ้งความได้หรือไม่ ? กฎหมายให้ทำได้โดยใช้คำว่า "กล่าวโทษ"
ตัวอย่าง คือ เมื่อเราพบเห็นเหตุการณ์ที่เกิดจากการทำความผิดแล้ว ก็ต้องแจ้งให้ตำรวจทราบ เช่น มีการฆ่ากันตาย/ปล้นร้านค้า หรือมีคนกำลังจะฆ่าตัวตาย เป็นต้น
การแจ้งความที่เราได้ยินบ่อยๆ กฎหมายเรียกว่า "ร้องทุกข์" ตำรวจจะฟังว่าสิ่งที่เรากำลังเดือดร้อนนั้นเป็นทุกข์ทางอาญาหรือไม่ และคุณคือคนที่เป็นทุกข์หรือไม่
นอกจากตัวผู้เสียหายที่ร้องทุกข์ได้แล้ว พ่อแม่ ลูก หรือคู่สมรส ก็สมารถร้องทุกข์แทนได้เฉพาะในกรณีที่ผู้เสียหายถูกทำร้ายบาดเจ็บจนไม่สมารถไปแจ้งความเองได้ หรืไม่อยากไปบากหน้าหรือเสียเวลาขึ้นโรงพัก ก็ไต้องไปเองก็ได้ สามารถมอบอำนาจให้คนอื่นไปร้องทุกข์แทนได้เหมือนกัน
การแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษเป็นขั้นตอนที่จะให้ตำรวจดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิด อย่างที่ว่าไว้ เราไม่จำเป็นต้องแจ้งข้อหาก็ได้ เล่าเรื่องราวให้ตำรวจฟังก็พอ แต่ก็ไต้องระบุตัวผู้กระทำความผิดก็ได้หากไม่แน่ใจว่าใครทำ ถ้าเราเข้าใจและมีเหตุอันควรเชื่อได้วคนนี้ที่ทำผิดต่อเราก็บอกตำรวจเขาไปได้ แต่ถ้าไม่แน่ใจอย่าเหมาเอาเองส่งเดชจะเป็นเหตุให้คนคนนั้นเอาเรื่องกลับเราได้
ก่อนไปแจ้งความติดต่อสถานีตำรวจต้องทำอะไรบ้าง เพื่อความสะดวกรวดเร็วและถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ
ควรเตรียมเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นติดตัวไปด้วยนะครับ เช่น
1. บัตรประจำตัวประชาชน หรือ ใบแทนฯ หรือ
2. บัตรประจำตัวข้าราชการ หรือ
3. ใบสำคัญประจำตัวคนต่างด้าว หรือ
4. หนังสือเดินทาง (PASSPORT) สำหรับชาวต่งประเทศที่เดินทางเข้มาภายในประเทศ
5. สำเนาทะเบียนบ้าน
6. ในกรณีที่ทนจะไปร้องทุกข์ (แจ้งความ) โดยเป็นตัวแทนของผู้อื่นให้นำ หลักฐานต่างๆ
ข้อควรรู้เพิ่มเติม :
1. คดีอาญาส่วนตัว ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ภายใน 3 ดือน นับแต่รู้รื่องความผิดและรู้ตัวผู้กระทำความผิด
2. ความผิดอาญาแผ่นดิน แม้ผู้เสียหายไม่ได้ร้องทุกข์ต่อพนักงานสอบสวน พนักงานอัยการก็สามารถฟ้องคดีต่อศาลได้
3. การแจ้งความได้ทุกสถานีตำรวจ หรือสถานีตำรวจท้องที่ที่เกิดเหตุ

บทความและภาพประกอบจาก Facebook fan page สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำหรับท่านที่มีปัญหากฏหมาย คดีความ
ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer
>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~buddylawyer
ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻
#ปรึกษาคดี #ปรึกษาคดีฟรี #ปรึกษากฏหมาย #ปรึกษากฏหมายฟรี #กฏหมายน่ารู้ #ปรึกษาทนายฟรี #คดีอาญา #คดีแพ่ง #ปรึกษาทนาย #ปรึกษาทนายความ #หย่า #หย่าร้าง

⛑ 10 เบอร์ฉุกเฉินที่ควรมีไว้191 เหตุด่าน เหตุร้าย1155 ตำรวจท่องเที่ยว1192 แจ้งรถหาย1543 สายตรงทางด่วน1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิ...
19/12/2020

⛑ 10 เบอร์ฉุกเฉินที่ควรมีไว้
191 เหตุด่าน เหตุร้าย
1155 ตำรวจท่องเที่ยว
1192 แจ้งรถหาย
1543 สายตรงทางด่วน
1669 เจ็บป่วยฉุกเฉิน
199 ดับเพลิง
1554 หน่วยกู้ชีพ วชิรพยาบาล
1146 กรมทางหลวงชนบท
ภาพประกอบจาก Facebook fan page กองปราบปราม
สำหรับท่านที่มีปัญหากฏหมาย คดีความ
ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer
>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~buddylawyer
ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻
#ปรึกษาคดี #ปรึกษาคดีฟรี #ปรึกษากฏหมาย #ปรึกษากฏหมายฟรี #กฏหมายน่ารู้ #ปรึกษาทนายฟรี #คดีอาญา #คดีแพ่ง #ปรึกษาทนาย #ปรึกษาทนายความ #หย่า #หย่าร้าง

ระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญา ⏱️สำหรับความผิดที่มีโทษทางอาญา ตามปกติแล้ว เราจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง กับคำว่า ความผ...
10/10/2020

ระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์คดีอาญา ⏱️
สำหรับความผิดที่มีโทษทางอาญา ตามปกติแล้ว เราจะได้ยินอยู่บ่อยครั้ง กับคำว่า ความผิดอาญาแผ่นดิน และความผิดอันยอมความได้ วันนี้กองปราบขอเสนอเกร็ดความรู้ ว่าความผิด 2 ประเภทนี้ มีลักษณะและกรอบระยะเวลาในการแจ้งความร้องทุกข์แตกต่างกันอย่างไร
👉 ความผิดอันยอมความได้ คือ ความผิดที่มีผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระทำโดยตรงเท่านั้น และไม่มีผลกระทบต่อสังคมโดยรวม เช่น ยักยอก, ฉ้อโกง, เช็ค, หมิ่นประมาท, ทำให้เสียทรัพย์�✅ ผู้เสียหายต้องร้องทุกข์ต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ภายใน 3 เดือน นับแต่รู้เรื่องและรู้ตัวผู้กระทำความผิด เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจรวบรวมพยานหลักฐาน ส่งสำนวนฟ้องร้องต่อศาล
👉 ความผิดอาญาแผ่นดิน คือ ความผิดที่มีผลกระทบต่อผู้ที่ถูกกระทำโดยตรงแล้ว ยังมีผลกระทบต่อสังคมโดยรวมอีกด้วย เช่น ลักทรัพย์, รับของโจร, ทำร้ายร่างกาย, ฆ่าคนตาย, อุบัติเหตุจราจร, ยาเสพติด�✅ ผู้เสียหายควรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจในทันทีหลังเกิดเหตุ เพื่อประโยชน์ในการรวบรวมพยานหลักฐานในคดี
บทความและภาพประกอบจาก Facebook fan page กองปราบปราม
สำหรับท่านที่มีปัญหากฏหมาย คดีความ
ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer
>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~buddylawyer
ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻
#ปรึกษาคดี #ปรึกษาคดีฟรี #ปรึกษากฏหมาย #ปรึกษากฏหมายฟรี #กฏหมายน่ารู้ #ปรึกษาทนายฟรี #คดีอาญา #คดีแพ่ง #ปรึกษาทนาย #ปรึกษาทนายความ #หย่า #หย่าร้าง

02/10/2020
02/10/2020
ถูกทำร้ายร่างกายแค่ไหนเรียกว่า "สาหัส" 🤕⁉  💬 ความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่...
19/01/2020

ถูกทำร้ายร่างกายแค่ไหนเรียกว่า "สาหัส" 🤕⁉
💬 ความผิดฐานทำร้ายผู้อื่นจนเป็นเหตุให้เกิดอันตรายแก่ร่างกายหรือจิตใจของผู้อื่น
⚠มีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
แต่หากเป็นการทำร้ายร่างกายผู้อื่นจนเป็นเหตุทำให้ได้รับอันตรายสาหัส อันได้แก่
🚨1. ตาบอด หูหนวก ลิ้นขาด หรือเสียประสาทการรับรู้กลิ่น
🚨2. เสียอวัยวะสืบพันธุ์ หรือความสามารถในการสืบพันธุ์
🚨3. เสียแขน ขา มือ เท้า นิ้ว หรืออวัยวะอื่นใด
🚨4. หน้าเสียโฉมถาวร
🚨5. แท้งลูก
🚨6. จิตพิการถาวร
🚨7. ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บเรื้อรังซึ่งอาจถึงตลอดชีวิต
🚨8. ทุพพลภาพ หรือป่วยเจ็บ หรือไม่สามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติเกินกว่า 20 วัน
⚠จะมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือน - 10 ปี และปรับตั้งแต่ 10,000 - 200,000 บาท
📖ข้อมูลจาก : มาตรา 295 และมาตรา 297 ตามประมวลกฎหมายอาญา
CR. กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand
สำหรับท่านที่มีปัญหากฏหมาย คดีความ
👨‍⚖️ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี ⚖️
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer
>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~Buddylawyer
แอดเพื่อนในไลน์เสร็จแล้ว แนะนำตัว ฝากข้อความไว้แล้วรอทะนายตอบกลับได้เลยครับ 😃 ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻
#ทนายประชาชน #ปรึกษาทนาย #ปรึกษาทนายฟรี #ปัญหากฏหมาย #การดำเนินคดี #คดีแพ่ง #คดีอาญา #ฟ้องหย่า #คดีครอบครัว #กฏหมายแรงงาน #คำฟ้องศาล

กฎหมายใหม่ 43 : ขายฝากที่ดินเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อย่างไรปลอดภัย ไม่โดนโกง 🧾 พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่...
12/01/2020

กฎหมายใหม่ 43 : ขายฝากที่ดินเกษตรกรรม ที่อยู่อาศัย อย่างไรปลอดภัย ไม่โดนโกง

🧾 พ.ร.บ.คุ้มครองประชาชนในการทำสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมหรือที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2562 ฉบับนี้เป็นบทบัญญัติว่าด้วยขายฝากตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์อยู่ภายใต้หลักของการแสดงเจตนาระหว่างคู่สัญญา ซึ่งเป็นเอกชนที่มีสถานะเท่าเทียมกัน

📝 การขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นเครื่องมือในการเข้าถึงแหล่งเงินทุนของประชาชนจำนวนมากปรากฏว่า 🧓ผู้ขายฝากมีอำนาจต่อรองน้อยกว่าผู้ซื้อฝาก เนื่องจากสถานะทางเศรษฐกิจที่แตกต่างกัน และผู้ขายฝากอาจได้รับความเดือดร้อนจากการสูญเสียที่ดินทำกินหรือที่อยู่อาศัย

👮ดังนั้น การควบคุมสัญญาขายฝากที่ดินเพื่อเกษตรกรรมและที่อยู่อาศัยและการอำนวยความสะดวกให้ประชาชนในการวางทรัพย์ที่เป็นสินไถ่ เพื่อขจัดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม โดยกำหนดให้ผู้ขายฝากสามารถทำได้ที่

🏬 สำนักงานบังคับคดี

🏡 สำนักงานที่ดินจังหวัดหรือสำนักงานที่ดินที่รับจดทะเบียนการขายฝาก และให้ข้าราชการสังกัดกรมที่ดิน ซึ่งปฏิบัติหน้าที่ที่อำเภอมีหน้าที่และอำนาจรับการวางทรัพย์ได้ด้วย

สำนักงานกิจการยุติธรรมได้สรุปใจความสำคัญหลักของกฎหมายขายฝากฉบับใหม่นี้ ในรูปแบบอินโฟกราฟิก เพื่อสื่อสารสร้างการรับรู้ทั้งผู้ขายฝากและผู้รับขายฝาก รวมถึงเป็นเครื่องมือให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้นำไปใช้สื่อสารต่อในช่องทางอื่นๆ

ที่มา :https://www.dol.go.th/Documents/law/law6206.pdf

Cr. เพจ สำนักงานกิจการยุติธรรม
สำหรับท่านที่มีปัญหากฏหมาย คดีความ
👨‍⚖️ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี ⚖️
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer

>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~Buddylawyer

แอดเพื่อนในไลน์เสร็จแล้ว แนะนำตัว ฝากข้อความไว้แล้วรอทะนายตอบกลับได้เลยครับ 😃 ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻

#ทนายประชาชน #ปรึกษาทนาย #ปรึกษาทนายฟรี #ปัญหากฏหมาย #การดำเนินคดี #คดีแพ่ง #คดีอาญา #ฟ้องหย่า #คดีครอบครัว #กฏหมายแรงงาน #คำฟ้องศาล

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ไม่เป่า = เมาแล้วขับ" 🍻🚗 หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ทดสอบการเป่าเพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ให้เจ้าหน...
04/01/2020

กฎหมายน่ารู้ ตอน "ไม่เป่า = เมาแล้วขับ" 🍻🚗

หากผู้ขับขี่ไม่ยอมให้เจ้าหน้าที่ทดสอบการเป่าเพื่อวัดปริมาณแอลกอฮอล์
ให้เจ้าหน้าที่สันนิษฐานไว้ก่อนว่าผู้นั้นเมาสุรา เจ้าหน้าที่สามารถดำเนินคดีฐานขับรถขณะเมาสุราได้ ในกรณีที่มีพฤติการณ์อันควรเชื่อว่าผู้ขับขี่ขับรถในขณะเมาสุราหรือเมาอย่างอื่น

🏻ขอบคุณข้อมูลจาก กระทรวงยุติธรรม Ministry Of Justice, Thailand

สำหรับท่านที่มีปัญหากฏหมาย คดีความ
👨‍⚖️ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี ⚖️
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer

>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~Buddylawyer

แอดเพื่อนในไลน์เสร็จแล้ว แนะนำตัว ฝากข้อความไว้แล้วรอทะนายตอบกลับได้เลยครับ 😃 ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻

#ปรึกษาคดี #ปรึกษาคดีฟรี #ปรึกษากฏหมาย #ปรึกษากฏหมายฟรี #กฏหมายน่ารู้ #ปรึกษาทนายฟรี #คดีอาญา #คดีแพ่ง #ปรึกษาทนาย #ปรึกษาทนายความ

กฎหมายใหม่ 44 : อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........(พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 พฤ...
29/12/2019

กฎหมายใหม่ 44 : อ่านให้จบ ดูให้ครบ ก่อนจะเซ็น........(พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562) มีผลบังคับใช้วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

ปัจจุบันการล่วงละเมิดสิทธิความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลมีให้เห็นกันจนชินตาและมักจะสร้างความเดือดร้อนรำคาญและเกิดความเสียหาย กับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ประกอบกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยีทำให้การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลอันเป็นการล่วงละเมิด ทำได้ง่าย สะดวก และรวดเร็ว ส่งผลต่อความเสียหายทางเศรษฐกิจโดยรวม ดังนั้น จึงจำเป็นต้องกำหนดหลักเกณฑ์ กลไก หรือมาตรการกำกับดูแลเกี่ยวกับการให้ความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลสำคัญที่เราจะต้องรับรู้ในเบื้องต้นมีอะไรบ้าง เช่น
- ข้อมูลส่วนบุคคล คือ ข้อมูลอะไร
- เจ้าของข้อมูลมีสิทธิอะไรบ้าง หลังยินยอมให้ข้อมูลไปแล้ว
- วิธีขอข้อมูลส่วนบุคคลต้องทำอย่างไร
- ใครเป็นผู้ดูแลข้อมูลส่วนบุคคลที่เรายินยอมให้ข้อมูลไป

ในเบื้องต้นหากมีประเด็นข้อสงสัยเกี่ยวกับ พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 ติดต่อสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โทร.02-1416993 ได้นะครับ

ที่มา :http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2562/A/069/T_0052.PDF

— กับ ETDA Thailand

Cr. เพจ สำนักงานกิจการยุติธรรม

สำหรับท่านที่มีปัญหากฏหมาย คดีความ
👨‍⚖️ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี ⚖️
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer

>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~Buddylawyer
แอดเพื่อนในไลน์เสร็จแล้ว แนะนำตัว ฝากข้อความไว้แล้วรอทะนายตอบกลับได้เลยครับ 😃 ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻

#ทนายประชาชน #ปรึกษาทนาย #ปรึกษาทนายฟรี #ปัญหากฏหมาย #การดำเนินคดี #คดีแพ่ง #คดีอาญา #ฟ้องหย่า #คดีครอบครัว #กฏหมายแรงงาน #คำฟ้องศาล

ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้หลายๆ ครอบครัว ปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลงจนอาจทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเลี้ยงป...
21/12/2019

ด้วยสภาพเศรษฐกิจที่ย่ำแย่ ทำให้หลายๆ ครอบครัว ปรับตัวไม่ทันกับความเปลี่ยนแปลง
จนอาจทำให้ต้องไปกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อเลี้ยงปากท้อง วันนี้ทางกองปราบปราม ได้มาทบทวน
ความรู้เกี่ยวกับการทวงหนี้ ตามพ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ. 2558 ที่ได้กำหนดหลักปฏิบัติของ
เจ้าหนี้ ต่อลูกหนี้

1.หนี้อะไรที่เข้าหลักเกณฑ์ ตาม พ.ร.บ.การทวงถามหนี้ พ.ศ.2558
- สินเชื่อ (การจำนำรถ, จำนองที่ดิน, กู้ยืมเงิน, บัตรเครดิต)
- การพนัน ที่ชอบด้วยกฎหมาย
- การค้าขาย
- ทั้งชอบด้วยกฎหมาย หรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย

2.ใครทวงถามหนี้ได้บ้าง
- เจ้าหนี้
- ผู้รับมอบอำนาจ
- บริษัท รับทวงหนี้ ที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมาย

3.ข้อปฏิบัติในการทวงหนี้
- ห้ามทวงหนี้ กับบุคคลที่ไม่ใช่ลูกหนี้
- ติดต่อทวงถามหนี้ตามที่อยู่ลูกหนี้ระบุไว้ หรือตามภูมิลำเนา
- วันจันทร์ - วันศุกร์ ติดต่อเวลา 08.00 น. -20.00 น.
- วันหยุดราชการ ติดต่อเวลา 08.00 น. - 18.00 น.
- ผู้ทวงถามหนี้ ต้องแจ้งชื่อ แสดงเอกสารการรับมอบในการทวงถามหนี้ทุกครั้ง
- ใช้วาจาสุภาพ ไม่เป็นข่มขู่ ดูหมิ่น หรือทำร้ายร่างกาย ลูกหนี้

!!!อัพเดท!!! ห้ามทวงหนี้ เกินวันละ 1 ครั้ง หากฝ่าฝืน มีโทษจำคุก ไม่เกิน 1 ปี หรือปรับสูงสุด 1 แสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ
ประกาศคณะกรรมการกำกับการทวงถามหนี้ "เรื่องจำนวนครั้งในการทวงถามหนี้" ลงวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 มีผลบังคับใช้ 21 พฤษจิกายน 2562

ทั้งนี้เจตนารมณ์ของกฎหมายฉบับนี้ ออกมาเพื่อคุ้มครองลูกหนี้ที่ได้รับการทวงหนี้ที่ไม่เป็นธรรม ถูกใช้ความรุนแรง ข่มเหงทำร้ายจิตใจ ไม่ได้มีไว้ให้ลูกหนี้เบี้ยวไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้ นะคะ

Cr. เพจ กองปราบปราม

สำหรับท่านที่มีปัญหากฎหมาย คดีความ
👨‍⚖️ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี ⚖️
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer

>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~Buddylawyer
แอดเพื่อนในไลน์เสร็จแล้ว แนะนำตัว ฝากข้อความไว้แล้วรอทะนายตอบกลับได้เลยครับ 😃 ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻
#ทนายประชาชน #ปรึกษาทนาย #ปรึกษาทนายฟรี #ปัญหากฏหมาย #การดำเนินคดี #คดีแพ่ง #คดีอาญา #ฟ้องหย่า #คดีครอบครัว #กฏหมายแรงงาน #คำฟ้องศาล

💸🚗⚠️ ซื้อ "รถหลุดจํานํา-ราคาถูก" ถ้าไม่ตรวจสอบให้ดี เสี่ยงเสียเงินฟรี🔴 รถหลุดจํานํา ที่ถูกนำมาขายในราคาถูก ส่วนมากเป็นรถ...
14/12/2019

💸🚗⚠️ ซื้อ "รถหลุดจํานํา-ราคาถูก" ถ้าไม่ตรวจสอบให้ดี เสี่ยงเสียเงินฟรี

🔴 รถหลุดจํานํา ที่ถูกนำมาขายในราคาถูก ส่วนมากเป็นรถติดไฟแนนซ์ ที่ยังผ่อนไม่หมด กรรมสิทธิ์การเป็นเจ้าของรถ ยังคงเป็นของไฟแนนซ์อยู่ดี

🔴 การโอนลอย ไม่ถือเป็นการโอนย้ายกรรมสิทธิ์โดยสมบูรณ์ เพราะความจริงการโอนย้ายกรรมสิทธิ์ จะต้องไปทำเรื่องอย่างเป็นทางการที่กรมการขนส่ง

🔴 รถที่ไม่ได้รับการโอนกรรมสิทธิ์อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ก็จะไม่สามารถต่อ พ.ร.บ. หรือทำประกันได้

🔴 ถ้าโดนไฟแนนซ์ตามรถเจอ ก็อาจจะโดนยึดรถ

🔴 หากไฟแนนซ์ดำเนินคดีอาญากับผู้เช่าซื้อรายแรกในข้อหา "ยักยอก" หรือ "ลักทรัพย์" เราก็อาจตกเป็นผู้ต้องหาร่วมกันในข้อหา "รับของโจร" อีกด้วย

‼ ดังนั้น เพื่อความปลอดภัย ก่อนจะตัดสินใจซื้อรถจากใคร ไม่ว่าจะเป็นรถหลุดจำนำหรือไม่ก็ตาม ควรศึกษาข้อกฎหมายให้ดี ดูเอกสารให้เรียบร้อย เพื่อที่จะไม่ต้องมานั่งเสียใจภายหลัง

🙏🏻ขอบคุณข้อมูลจาก เพจกองปราบปราบ

สำหรับท่านที่มีปัญหากฏหมาย คดีความ
👨‍⚖️ ยินดีให้คำปรึกษาปัญหากฎหมายฟรี ⚖️
โทรสอบถามได้ที่ 0968305990
หรือท่านสามารถ แอดไลน์ไอดี buddylawyer

>> ลิงค์ไลน์ไอดี จิ้มแล้วแอดเพื่อนได้เลย 👉🏻 http://line.me/ti/p/~Buddylawyer

แอดเพื่อนในไลน์เสร็จแล้ว แนะนำตัว ฝากข้อความไว้แล้วรอทะนายตอบกลับได้เลยครับ 😃 ฝากกดถูกใจแฟนเพจของเราด้วยครับ 🙏🏻

#ปรึกษาคดี #ปรึกษาคดีฟรี #ปรึกษากฏหมาย #ปรึกษากฏหมายฟรี #กฏหมายน่ารู้ #ปรึกษาทนายฟรี #คดีอาญา #คดีแพ่ง #ปรึกษาทนาย #ปรึกษาทนายควา

07/12/2017

ประชาสัมพันธ์ “ระวังมิจฉาชีพในรูปแบบ Call Center”

หลังจากมีกระแสข่าวทางโซเชียลมีเดีย และสื่อต่างๆ ถึงกรณี มิจฉาชีพในรูปแบบ “Call Center” หลอกลวงแอบอ้างว่าเป็นเจ้าพนักงานไปรษณีย์ หรือเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดต่างๆ ของสำนักงานตำรวจแห่งชาติ โดยใช้หมายเลขโทรศัพท์ที่เป็นหมายเลขของทางหน่วยงานราชการจริง โทรไปยังผู้เสียหายว่า ได้พัวพันคดีฟอกเงิน สิ่งผิดกฎหมายหรือพัสดุไปรษณีย์มียาเสพติด ต้องการแก้ไขปัญหาให้ท่าน หรือใช้วิธีการอื่นใด แอบอ้างให้ท่านเข้าไปพบกับเจ้าหน้าที่เพื่อสอบสวน และให้ถ้อยคำเกี่ยวกับกรณีที่มิจฉาชีพทำการแอบอ้าง

ทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติขอเรียนว่า ไม่เคยมีนโยบายหรือแนวปฏิบัติดังกล่าว ขอประชาชนอย่าได้หลงเชื่อคำกล่าวอ้างของมิจฉาชีพเหล่านี้ โดยเด็ดขาด

หากพบเบาะแสกระทำความผิด ท่านสามารถโทรแจ้งได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 191 หรือสถานีตำรวจใกล้บ้านท่าน

ท่านสามารถเช็ครายละเอียด ตำรวจจริงหรือปลอมได้ ที่ http://www.thaipolice.net เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการตรวจสอบได้

24/11/2017

NOTARIAL SERVICES ATTORNEY
Thailand is the Lawyers Council of Thailand, which regulates the work of documenting in the state. A lawyer who can make a signature and a document must be a lawyer.Trained and licensed to be a notary attorney who certifies or signs documents from the Lawyers Council of Thailand. Notary Public Attorney Can certify documents. Equivalent to the certification of the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs. The classification is as follows.
1. Certification of translations
1.1 Thai-English Translation
- Household registration documents and documents such as birth certificate, ID card Alien registration card Name change or name change
- Family registration documents such as marriage certificate, marriage certificate, divorce certificate, divorce certificate, adoption certificate (Bachelor) at the district out, etc.
- Registration documents and documents related to the juristic person such as juristic person registration, trade registration Company Registration Statement Memorandum of Association of Shareholders Audit Report, Balance Sheet, Receipt, Tax Payment, etc.
- Educational documents such as certificates, certificates, diplomas, certificates from educational institutions, etc. If the documents issued by private institutions must be certified by the Ministry. Preacher
- Other documents such as employment permit to work abroad. Driver's license, etc.
1.2 English to Thai translation
2. Signature of the authorized signatory in the document:
- Commercial documents such as price invoices Certificate of Origin, etc. must be certified by the Ministry of Commerce or the Chamber of Commerce. Or the Federation of Thai Industries.
- Financial documents, such as financial certificates issued by the bank and signed by the authorized person of the issuing bank. Power of Attorney (On behalf of the company) The authorized person must be a director of the authorized company as stated in the certificate of the Ministry of Commerce. Signing in front of the officer, power of attorney (personal).
- Other certifications such as Certificate of Analysis And a certificate of conduct Must be a document issued or certified by the relevant agency.
3. Certification of copies of documents issued by the Thai Government.
- Household registration documents and documents such as birth certificate, ID card Passport, etc.
- Family registration documents, such as marriage certificates. Marriage certificate divorce certificate Bachelor's certificate, etc.
- Registration documents and documents related to the juristic person such as juristic person registration. Trade registration Company Registration Statement Memorandum, etc.
- Educational documents such as certificate, diploma, diploma and institution certificate etc.
- A copy of ID card. If filing, the owner of the document must have a power of attorney. A copy of ID card of the authorized person and the authorized person.

You can contact us TEL 096-830-5990-James
Email: [email protected]

Line ID :Buddylawyer

24/11/2017

บริการรับรองเอกสาร Notarial Services Attorney

ประเทศไทยเป็นสภาทนายความแห่งประเทศไทยซึ่งควบคุมการทำงานของการจัดทำเอกสารในรัฐ ทนายความที่สามารถทำลายมือชื่อและเอกสารต้องเป็นทนายความได้รับการฝึกฝนและได้รับใบอนุญาตให้เป็นทนายความซึ่งรับรองหรือลงลายมือชื่อเอกสารจากสภาทนายความแห่งประเทศไทยทนายความรับรองเอกสารสามารถรับรองเอกสารได้ เทียบเท่ากับการรับรองของกรมการกงสุลกระทรวงการต่างประเทศ การจำแนกเป็นดังนี้
1. การรับรองการแปล
1.1 การแปลภาษาไทย - อังกฤษ
- เอกสารทะเบียนบ้านและเอกสารต่าง ๆ เช่นสูติบัตรบัตรประชาชนบัตรประจำตัวคนต่างด้าวเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนชื่อ
- เอกสารการจดทะเบียนครอบครัวเช่นใบสำคัญการสมรสใบสำคัญการสมรสใบหย่าใบหย่าใบหยิบใบปริญญา (ปริญญาตรี) ที่เขตออก ฯลฯ
เอกสารการลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคลการลงทะเบียนการค้าใบทะเบียนการจดทะเบียน บริษัท หนังสือบริคณห์สนธิของผู้ถือหุ้นรายงานการสอบบัญชีงบดุลการรับชำระภาษี ฯลฯ
- เอกสารการศึกษาเช่นใบรับรองใบรับรองประกาศนียบัตรใบรับรองจากสถาบันการศึกษา ฯลฯ หากเอกสารที่ออกโดยสถาบันเอกชนจะต้องได้รับการรับรองจากกระทรวง พระ
- เอกสารอื่น ๆ เช่นใบอนุญาตทำงานในต่างประเทศ ใบอนุญาตขับขี่ ฯลฯ
1.2 แปลเป็นภาษาอังกฤษเป็นภาษาไทย
2. ลายมือชื่อของผู้มีอำนาจลงนามในเอกสาร:
- เอกสารพาณิชย์เช่นใบกำกับราคาใบสำคัญเป็นต้นเป็นต้นต้องได้รับการรับรองจากกระทรวงพาณิชย์หรือหอการค้า หรือสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย
- เอกสารทางการเงินเช่นบัตรทางการเงินที่ออกโดยธนาคารและลงนามโดยผู้มีอำนาจของธนาคารผู้ออกบัตร หนังสือมอบอำนาจ (ในนาม บริษัท ) บุคคลที่ได้รับมอบอำนาจต้องเป็นกรรมการของ บริษัท ที่ได้รับมอบอำนาจตามที่ระบุไว้ในหนังสือรับรองกระทรวงพาณิชย์ การลงนามในหน้าที่เจ้าหน้าที่หนังสือมอบอำนาจ (ส่วนตัว)
ใบรับรองอื่น ๆ เช่นใบรับรองการวิเคราะห์และใบรับรองการปฏิบัติต้องเป็นเอกสารที่ออกหรือรับรองโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
3. หนังสือรับรองสำเนาเอกสารที่ออกโดยรัฐบาลไทย
- เอกสารทะเบียนบ้านและเอกสารเช่นสูติบัตรบัตรประจำตัวประชาชนหนังสือเดินทาง ฯลฯ
- เอกสารการลงทะเบียนครอบครัวเช่นใบสำคัญการสมรส ใบหย่าใบหย่าใบรับรองใบรับรองปริญญาตรีเป็นต้น
- เอกสารการลงทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับนิติบุคคลเช่นการจดทะเบียนนิติบุคคล การลงทะเบียนการค้าลงทะเบียนบันทึกข้อตกลง ฯลฯ
- เอกสารการศึกษาเช่นประกาศนียบัตรประกาศนียบัตรและประกาศนียบัตรสถาบันอื่น ๆ
- สำเนาบัตรประชาชน หากยื่นเอกสารเจ้าของเอกสารจะต้องมีหนังสือมอบอำนาจ สำเนาบัตรประชาชนของผู้มี
อำนาจและผู้มีอำนาจ

ติดต่อเราได้ที่ TEL 096-830-5990 –ทนายเจมส์
Email: [email protected]

Line ID :Buddylawyer

24/11/2017

Notary Public Chanthaburi 096-830-5990's cover photo

24/11/2017

Notary Public Chanthaburi 096-830-5990

ที่อยู่

Chonburi
Chon Buri
20000

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00

เบอร์โทรศัพท์

+66968305990

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Notary Public Chanthaburi 096-830-5990ผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Notary Public Chanthaburi 096-830-5990:

แชร์

ประเภท


Legal อื่นๆใน Chon Buri

แสดงผลทั้งหมด