Lawyer Bangsaen As a small yet experienced firm, we provide greater efficiency, cost-effectiveness and hands-on service than you will find at a larger firm.

You will work directly with our lawyer. We will work hard to earn your trust.

📚📒 Join UsSAN & Associates Law Office is looking for new members to join our team. If you are interested, please send yo...
05/09/2023

📚📒 Join Us

SAN & Associates Law Office is looking for new members to join our team.
If you are interested, please send your resume and your recent photo at [email protected]

คู่สมรสมีสิทธิขอกันส่วนเงินขายทอดตลาดสินสมรสเกิน 15 วันหลังขายทอดตลาดได้หรือไม่      ปัญหาของสินสมรสและหนี้สินที่คู่สมรส...
08/10/2022

คู่สมรสมีสิทธิขอกันส่วนเงินขายทอดตลาดสินสมรสเกิน 15 วันหลังขายทอดตลาดได้หรือไม่

ปัญหาของสินสมรสและหนี้สินที่คู่สมรสไปก่อให้เกิดขึ้นมักเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นอยู่เสมอและทำให้มีประเด็นต้องขบคิดอยู่เสมอเช่นกัน ปัญหาทำนองนี้อาจเกิดขึ้นได้หลายขั้นตอนรวมถึงแม้จะเป็นในชั้นบังคับคดีที่มีการนำสินสมรสไปขายทอดตลาดเพื่อจะนำเงินที่ได้ไปชำระหนี้ให้แก่เจ้าหนี้ ปัญหาที่จะนำมากล่าวถึงในตอนนี้จะเป็นกรณีที่เจ้าหนี้ได้ยึดทรัพย์ที่เป็นสินสมรสไปขายทอดตลาดแล้วคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งมาขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดหลังพ้น 15 วันนับแต่วันขายทอดตลาดได้หรือไม่

นายใบกับนางบัวเป็นสามีภริยากัน นายใบได้ซื้อที่ดินแปลงหนึ่งมาโดยระบุชื่อนายใบเป็นเจ้าของในโฉนดที่ดินเพียงคนเดียว ต่อมานายใบได้นำที่ดินแปลงดังกล่าวไปจดทะเบียนจำนองไว้กับธนาคารแห่งหนึ่ง ภายหลังจากนั้น นายใบและนางบัวได้จดทะเบียนหย่าจากกัน หลังจากหย่าแล้ว นายใบได้นำเงินของตนไปไถ่ถอนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวจากธนาคาร

ต่อมานายใบถูกเจ้าหนี้รายหนึ่งฟ้องให้ชำระหนี้ที่ค้าง ศาลได้พิพากษาให้นายใบชำระหนี้เป็นเงิน 500,000 บาท พร้อมดอกเบี้ย เจ้าหนี้ได้นำเจ้าพนักงานบังคับคดีไปยึดที่ดินแปลงดังกล่าวและได้ขายทอดตลาดจนเสร็จเรียบร้อย ภายหลังจากขายทอดตลาดไปได้ประมาณ 1 เดือน นางบัวทราบเรื่องการขายทอดตลาดที่ดินแปลงดังกล่าวจึงได้ยื่นคำร้องขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดโดยอ้างว่าที่ดินแปลงดังกล่าวเป็นสินสมรสระหว่างนางบัวกับนายใบ

เจ้าหนี้ได้ยื่นคัดค้านว่านางบัวไม่มีสิทธิขอกันส่วนเงินเนื่องจากยื่นคำร้องเกินกำหนด 15 วันนับแต่วันขายทอดตลาด นอกจากนั้น นายใบได้ใช้เงินส่วนตัวไถ่ถอนจำนองที่ดินแปลงดังกล่าวจากธนาคาร ดังนั้น หากจะมีการกันส่วนต้องคิดหักเงินที่นายใบใช้ในการไถ่ถอนจำนองออกจากเงินที่นางบัวจะมีสิทธิขอกันส่วนเสียก่อน

กรณีนี้เป็นเรื่องของสิทธิของเจ้าของรวมที่ถือว่ามีสิทธิร่วมด้วยในทรัพย์สินที่ถูกบังคับคดีจนมีการขายทอดตลาดไปว่าจะมีสิทธิดำเนินการอย่างไรได้บ้างเพื่อคุ้มครองสิทธิของตนเอง แต่จากข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นไม่ปรากฏว่าในขณะที่มีการหย่ากันนั้น ทั้งสองคนได้ตกลงกันอย่างไรบ้างเกี่ยวกับสินสมรส โดยเฉพาะที่เกี่ยวกับที่ดินแปลงดังกล่าว จึงต้องถือว่าที่ดินแปลงนี้ยังคงเป็นกรรมสิทธิ์ร่วมกันระหว่างนายใบและนางบัว เนื่องจากเป็นทรัพย์สินที่นายใบได้มาระหว่างสมรสกับนางบัว

ปัญหาที่เกิดขึ้นจากการคัดค้านของเจ้าหนี้เกิดจากการที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ภาคบังคับคดีที่แก้ไขใหม่ได้มีการกำหนดรายละเอียดที่มากขึ้นเกี่ยวกับสิทธิของผู้ที่มีทรัพยสิทธิที่จะได้รับส่วนแบ่งหรือได้รับชำระหนี้จากเงินที่ได้จากการบังคับคดี โดยตามมาตรา 324 ได้กำหนดวิธีการให้ได้รับชำระหนี้ของผู้มีทรัพย์สินและบุริมสิทธิต่าง ๆ ไว้ เช่น ผู้รับจำนอง เจ้าของรวมที่ได้จดทะเบียนไว้ ผู้ทรงสิทธิยึดหน่วง แต่ปัญหาที่สำคัญคงอยู่ที่ตามมาตรา 324 (4) ได้กำหนดไว้ว่า ผู้ทรงสิทธิอื่นนอกเหนือจากบุคคลทั้งสามประเภทนั้นหากต้องการได้รับส่วนแบ่งในเงินที่ได้จากการขายหรือจำหน่ายหรือขอให้นำเงินดังกล่าวมาชำระหนี้แก่ตนก่อนเจ้าหนี้อื่น จะต้องยื่นคำร้องต่อศาลภายใน 15 วันนับแต่วันขายหรือจำหน่ายทรัพย์สินนั้น ทำให้เกิดปัญหาว่ากรณีที่คู่สมรสประสงค์จะขอกันส่วนเงินของตนจะต้องอยู่ภายใต้บังคับของบทมาตราดังกล่าวด้วยหรือไม่

กรณีนี้ศาลฎีกาเห็นว่าเป็นกรณีของบุคคลผู้มีทรัพยสิทธิที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 322 ซึ่งกำหนดให้การบังคับคดีต้องไม่ทำให้เกิดผลกระทบต่อสิทธิของบุคคลผู้มีทรัพยสิทธิด้วย ไม่ได้เป็นกรณีที่อยู่ภายใต้บังคับของมาตรา 324 (4) ที่จะต้องยื่นคำร้องเพื่อขอได้ส่วนแบ่งของตนก่อนเจ้าหนี้อื่นที่จะต้องยื่นคำร้องภายใน 15 วันนับแต่ขายทอดตลาด ทำให้แม้นางบัวจะยื่นคำร้องเกินกำหนดเวลา 15 วันดังกล่าวก็ยังสามารถทำได้ตามมาตรา 322

ในส่วนที่เจ้าหนี้โต้แย้งว่าหากจะกันเงินให้นางบัวไปจะต้องนำเงินที่นายใบเอาเงินส่วนตัวไปไถ่ถอนจำนองออกก่อนนั้น แม้อาจจะเป็นจริงอย่างที่เจ้าหนี้กล่าวอ้าง แต่คงเป็นปัญหาที่ต้องไปว่ากันต่างหากระหว่างนายใบกับนางบัวเองว่าแม้นายใบจะใช้เงินส่วนตัวไถ่ถอนจำนองไป แต่สิทธิระหว่างเจ้าของรวมด้วยกันจะแบ่งสัดส่วนกันอย่างไรเป็นเรื่องที่ผู้ที่เป็นเจ้าของรวมจะต้องไปดำเนินการกันเอง ไม่ใช่กรณีที่เจ้าหนี้จะยกขึ้นมากล่าวอ้างใช้สิทธิแทนเจ้าของรวมอีกคนหนึ่งได้

ดังนั้น ในกรณีที่มีการนำสินสมรสไปขายทอดตลาดในการบังคับคดี หากคู่สมรสอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่ได้เป็นลูกหนี้ตามคำพิพากษาด้วยจะขอกันส่วนเงินที่ได้จากการขายทอดตลาดก็สามารถทำได้แม้จะเกินกำหนด 15 วันนับแต่วันขายทอดตลาดไปแล้วก็ตาม (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2631/2564)

COJ PODCAST🎧
ฎีกา Intrend 💥💥💥 ep.89 "คู่สมรสมีสิทธิขอกันส่วนเงินขายทอดตลาดสินสมรสเกิน 15 วันหลังขายทอดตลาดได้หรือไม่" โดยนายสรวิศ ลิมปรังษี ผู้พิพากษาหัวหน้าศาลประจำสำนักประธานศาลฎีกา
👇👇👇

ฎีกา Intrend ep.89 คู่สมรสมีสิทธิขอกันส่วนเงินขายทอดตลาดสินสมรสเกิน 15 วันหลังขายทอดตลาดได้หรือไม่The Host : กองสารนิเทศ...

We can provide service
08/10/2022

We can provide service

Why you must to make the last will in thailand?     Thai law has specific rules if some guy dies without the last Will o...
18/08/2021

Why you must to make the last will in thailand?

Thai law has specific rules if some guy dies without the last Will or the testament.

Last will make sure that you have every aspect covered and your property goes exactly to the beneficiaries you choose, and that it has no loopholes or other issues that may cause problems and force the Will to Probate Court.

If you need to advance by the lawyers, please contact us 📩

We provide contract services as follows:✅ Power of Attorney - Power of Attorney for Land Office - Power of Attorney for ...
18/07/2021

We provide contract services as follows:

✅ Power of Attorney
- Power of Attorney for Land Office
- Power of Attorney for the court
- Power of Attorney for DBD

✅ Notice
- Terminate contact
- Compulsory payment
- Refund

✅ Purchase Agreement
- A Purchase Agreement outlines the detail of the transaction between a seller and purchaser.

✅ Land Contract
- A land contract is a contract between a seller and buyer of real estate, where the seller provides the financing for the purchase of the property.

✅ Condominium Unit Sale Agreement
- A condominium Sale Agreement is a contract between a seller and buyer of a condominium sale for foreign ownership in Thailand

✅ Lease Application
- A Residential Rental Application is used by landlords, lessees, and property managers to collect information on potential renters before leasing.

✅ Prenuptial Agreement
- A Prenuptial Agreement is a contract used by two who are about to marry and wish to sort out current and future financial and property matters before marriage.

👉🏻The base cost starts at 5,000 baht.
All the contracts are made by the lawyer of Thailand and we can provide legal advice.

📩 Create your Agreement, Please inform details in our message box.

🔴 ปัจจุบันมีมิจฉาชีพจำนวนมากใช้ Facebook , Line หลอกลวงว่าจะให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยให้ผู้เสียหาย โอนเงินค่าธ...
07/06/2021

🔴 ปัจจุบันมีมิจฉาชีพจำนวนมากใช้ Facebook , Line หลอกลวงว่าจะให้กู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ โดยให้ผู้เสียหาย โอนเงินค่าธรรมเนียม หรือค่าดอกเบี้ยงวดแรก หรือค่ามัดจำ เป็นต้น
เมื่อผู้เสียหายโอนเงินให้...ติดต่อไม่ได้อีกเลย
🔴 เมื่อเจอหลอก ต้องเตรียมหลักฐานดังนี้
1. แจ้งความดำเนินคดีกับสถานีตำรวจในท้องที่ที่เกิดเหตุ (โอนเงินที่ไหนให้ไปแจ้งความที่เขตนั้น) ภายในระยะเวลา 3 เดือน นับแต่วันที่คุณรู้ว่าโดนหลอก
⚠️แจ้งความประสงค์กับพนักงานสอบสวนว่า “ ประสงค์ขอแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย” ไม่ใช่แค่ขอลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐาน
2. เมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจรับแจ้งความแล้วจะดำเนินการดังนี้
2.1 ลงบันทึกประจำวันรับแจ้งความดำเนินคดี (สามารถขอคัดถ่ายสำเนาได้)
2.2 สอบปากคำผู้แจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดพฤติการณ์ในคดี
2.3 ทำการออกหมายเรียก เจ้าของบัญชีที่ผู้เสียหายได้โอนเงินไปให้ มาให้ปากคำ ถ้าไม่มาตามหมายเรียก 2 ครั้ง เป็นเหตุตามกฎหมายเชื่อว่าจะหลบหนี
2.4 ตามข้อ 2.3 ตำรวจจะยื่นคำร้องขอต่อศาลเพื่อให้ออกหมายจับ
3. การเตรียมเอกสาร
3.1 บัตรประชาชนของผู้แจ้ง/ผู้เสียหาย
3.2 หน้าประกาศ/ข้อความโฆษณาที่ให้กู้เงิน ใน Page , facebook ,Line ที่โพสต์ให้กู้ยืมเงินและทำให้หลงเชื่อ
3.3 หลักฐานการโอนเงิน เช่น สลิปโอนเงิน,statement,mobile banking
3.4 หลักฐานในการติดต่อขอกู้เงิน รวมถึงข้อความแชท(chat) ที่กู้ยืมเงิน
3.5 ข้อมูลมิจฉาชีพที่หลอกให้กู้ยืมเงิน เช่น ชื่อสกุล , หมายเลขบัญชีธนาคารที่โอนเงินไปให้ , หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ,ที่อยู่ เป็นต้น
3.6 หลักฐาน/ข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้องและเป็นประโยชน์ในการดำเนินคดี

14/05/2021

Setting up a company in Thailand is not difficult. But you always need an experienced lawyer who has expertise in this area and always works for foreigners, gives you the right advice and manages the process professionally.

👩🏻‍💼รับติดต่องานราชการเรามีบริการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานที่ดิน ศาล สำนักงานบั...
25/02/2021

👩🏻‍💼รับติดต่องานราชการ

เรามีบริการประสานงานติดต่อกับหน่วยงานราชการ ทุกหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็น สำนักงานที่ดิน ศาล สำนักงานบังคับคดี สรรพากร DBD immigration

22/02/2021

⚖ มาทำพินัยกรรมกันเถอะ

เรามีบริการให้คำปรึกษาวางแผนการจัดการทรัพย์สินภายหลังเสียชีวิต พร้อมดูแลทายาทในการจัดสรรทรัพย์มรดกตามคำสั่งสุดท้ายของคุณ

✔ ปรึกษาฟรี
✔ ทำพิพนัยกรรม
✔ ตั้งผู้จัดการมรดก
✔ เพิกถอนพินัยกรรม
✔ เพิกถอนผู้จัดการมรดกตามคำสั่งศาล
✔ คัดค้านคำขอตั้งผู้จัดการมรดก
✔ แบ่งทรัพย์มรดก

รับติดต่อหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการประสานงานราชการและจัดเตรียมเอกสารให้กับคุณด้วยบุคลากรที่มีปร...
16/02/2021

รับติดต่อหน่วยงานราชการทุกหน่วยงาน
เราพร้อมช่วยเหลือคุณในการประสานงานราชการและจัดเตรียมเอกสารให้กับคุณด้วยบุคลากรที่มีประสบการณ์มากกว่า 10 ปี

——————————————————

#รับว่าความ
#ทนายความบางแสน
#ทนายความพัทยา
#ทนายความชลบุรี
#บริการติดต่อหน่วยงานราชการ

ที่อยู่

15/28 บางแสนสาย 4 เหนือ ต. แสนสุข
ชลบุรี
20130

เวลาทำการ

จันทร์ 09:00 - 17:00
อังคาร 09:00 - 17:00
พุธ 09:00 - 17:00
พฤหัสบดี 09:00 - 17:00
ศุกร์ 09:00 - 17:00
เสาร์ 09:00 - 12:00

เบอร์โทรศัพท์

+66826244151

เว็บไซต์

แจ้งเตือน

รับทราบข่าวสารและโปรโมชั่นของ Lawyer Bangsaenผ่านทางอีเมล์ของคุณ เราจะเก็บข้อมูลของคุณเป็นความลับ คุณสามารถกดยกเลิกการติดตามได้ตลอดเวลา

ติดต่อ ธุรกิจของเรา

ส่งข้อความของคุณถึง Lawyer Bangsaen:

วิดีโอทั้งหมด

แชร์

ประเภท


Law Firms อื่นๆใน ชลบุรี

แสดงผลทั้งหมด